Joseff o Nasareth

Dyddiau Sanctaidd
Grŵp II
Lliw: White

Yn efengyl Mathew, mae Joseff yn cael ei bortreadu fel dyn da, saer wrth ei alwedigaeth, a oedd yn credu yn Nuw. Croesawodd negesydd Duw a ddywedodd wrtho beth oedd ewyllys Duw ar ei gyfer ef a Mair, ei ddyweddi. Mae efengyl Luc yn disgrifio sut i Joseff gymryd y baban newydd-anedig fel pe bai’n blentyn iddo ef ei hun. Roedd gyda Mair pan, ar y deugeinfed diwrnod wedi’r enedigaeth, y cyflwynwyd Iesu yn y Deml, yn unol â chyfraith yr Arglwydd: ‘pob gwryw cyntaf-anedig, fe’i gelwir yn sanctaidd i’r Arglwydd’. Roedd y ffaith i Joseff fabwysiadu Iesu yn golygu hefyd ei fod yn un o ddisgynyddion Dafydd, yn unol â’r broffwydoliaeth y byddai gwaredwr Israel yn dod o Dŷ a llinach Dafydd.

Hanes y Seintiau o Exciting Holiness gan y Brawd Tristam CSFf 

Documents:

Cedwir pob hawl. Ni ellir atgynhyrchu, na chadw ar system adfer, unrhyw  
ran o’r cyhoeddiad hwn, na’i drosglwyddo mewn unrhyw ddull na thrwy  
unrhyw gyfrwng, electronig, mecanyddol, llungopïo, recordio nac arall, heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw oddi wrth ddeiliad yr hawlfraint priodol, ac eithrio fel y caniateir isod. 
 
 
Atgynhyrchu: 
Gellir storio ac atgynhyrchu’r ddogfen hon i’w defnyddio’n ddi-dâl ar yr amod na werthir mo’r copïau, na chynhyrchir mwy na 500 copi a bod enw’r plwyf, y gadeirlan neu’r sefydliad yn ymddangos ar y clawr blaen neu ar y dudalen gyntaf neu fel pennawd neu droednodyn ar ddalen sengl. Dylid cynnwys y gydnabyddiaeth a ganlyn: 
Testun allan o Gair yr Arglwydd 2011 – yr Eglwys yng Nghymru 
Hawlfraint Cyhoeddiadau’r Eglwys yng Nghymru 2011. 
 
 
Gwybodaeth am ffynonellau: 
Hanes y Seintiau o Exciting Holiness Hawlfraint h European Province of the Society of Saint Francis 2007. 
ISBN – 9781853118067 
 
Colectau a Gweddïau Ôl-Gymun o’r llyfr Y Calendr Newydd a’r Colectau  
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2003 
ISBN – 1853115495 
 
Salmau Pwyntiedig o’r llyfr Gweddi Ddyddiol 
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2010 
ISBN – 9781853119347 
 
Defnyddiwyd a Salms trwy ganiatâd ddyfyniadau o’r Beibl Cymraeg Newydd a’r Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 Cymdeithas (Brydeinig a Thramor) y Beibl. Cedwir pob hawl.