Ioan

Dyddiau Sanctaidd
Grŵp II
Lliw: White

Ioan, Apostol ac Efengylwr

Pa un bynnag ai’r un ai peidio yw Ioan yr Apostol ac Ioan yr Efengylydd, y mae’r Eglwys heddiw yn anrhydeddu’r un sy’n cyhoeddi mai Iesu yw’r Gair a wnaethpwyd yn gnawd, y ‘disgybl yr oedd Iesu’n ei garu’. Un o feibion Sebedeus oedd Ioan. Gydag Iago a Phedr, fe ganlynodd Iesu. Yr oedd yn bresennol pan weddnewidiwyd Iesu ar y mynydd sanctaidd; yr oedd gyda Iesu adeg y Swper Olaf ac adeg ei ing yn yr ardd; safai gyda mam Iesu wrth droed ei groes a bu’n dyst i atgyfodiad Iesu – ‘gwelodd ac fe gredodd’. Bu Ioan yn dyst i’r Gair, cyhoeddodd y Gair a bu fyw a marw gan dystio i’r Gair a wnaethpwyd yn gnawd, Iesu Grist, a’i carodd ac a garai.

Hanes y Seintiau o Exciting Holiness gan y Brawd Tristam CSFf

 

Documents:

Cedwir pob hawl. Ni ellir atgynhyrchu, na chadw ar system adfer, unrhyw  
ran o’r cyhoeddiad hwn, na’i drosglwyddo mewn unrhyw ddull na thrwy  
unrhyw gyfrwng, electronig, mecanyddol, llungopïo, recordio nac arall, heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw oddi wrth ddeiliad yr hawlfraint priodol, ac eithrio fel y caniateir isod. 
 
 
Atgynhyrchu: 
Gellir storio ac atgynhyrchu’r ddogfen hon i’w defnyddio’n ddi-dâl ar yr amod na werthir mo’r copïau, na chynhyrchir mwy na 500 copi a bod enw’r plwyf, y gadeirlan neu’r sefydliad yn ymddangos ar y clawr blaen neu ar y dudalen gyntaf neu fel pennawd neu droednodyn ar ddalen sengl. Dylid cynnwys y gydnabyddiaeth a ganlyn: 
Testun allan o Gair yr Arglwydd 2011 – yr Eglwys yng Nghymru 
Hawlfraint Cyhoeddiadau’r Eglwys yng Nghymru 2011. 
 
 
Gwybodaeth am ffynonellau: 
Colectau a Gweddïau Ôl-Gymun o’r llyfr Y Calendr Newydd a’r Colectau  
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2003 
ISBN – 1853115495 
 
Salmau Pwyntiedig o’r llyfr Gweddi Ddyddiol 
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2010 
ISBN – 9781853119347 
 
Defnyddiwyd a Salms trwy ganiatâd ddyfyniadau o’r Beibl Cymraeg Newydd a’r Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 Cymdeithas (Brydeinig a Thramor) y Beibl. Cedwir pob hawl.