Enwi Iesu

Dyddiau Sanctaidd
Grŵp I
Lliw: White

Y mae’r ŵyl ysgrythurol hon yn dathlu tri pheth: yn gyntaf, enwi’r baban; yn ail, arwydd y cyfamod rhwng Duw ac Abraham ‘a’i blant am byth’ – Crist, felly, yn cadw’r Gyfraith; ac, yn drydydd, y tywallt cyntaf ar waed Crist. Y peth mwyaf arwyddocaol o’r tri yn yr efengylau yw’r enw ei hun, sy’n golygu ‘y mae Iawe’n achub’ ac a gysylltir, felly, â chwestiwn Moses i Dduw: ‘Beth yw dy enw?’ Yr ateb oedd: ‘Ydwyf yr hyn ydwyf’, a dyna, felly, arwyddocâd geiriau Iesu: ‘Cyn geni Abraham yr wyf fi’. Cadwyd yr ŵyl hon yn yr eglwys ers o leiaf y chweched ganrif.

Hanes y Seintiau o Exciting Holiness gan y Brawd Tristam CSFf

 

Documents:

Cedwir pob hawl. Ni ellir atgynhyrchu, na chadw ar system adfer, unrhyw  
ran o’r cyhoeddiad hwn, na’i drosglwyddo mewn unrhyw ddull na thrwy  
unrhyw gyfrwng, electronig, mecanyddol, llungopïo, recordio nac arall, heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw oddi wrth ddeiliad yr hawlfraint priodol, ac eithrio fel y caniateir isod. 
 
 
Atgynhyrchu: 
Gellir storio ac atgynhyrchu’r ddogfen hon i’w defnyddio’n ddi-dâl ar yr amod na werthir mo’r copïau, na chynhyrchir mwy na 500 copi a bod enw’r plwyf, y gadeirlan neu’r sefydliad yn ymddangos ar y clawr blaen neu ar y dudalen gyntaf neu fel pennawd neu droednodyn ar ddalen sengl. Dylid cynnwys y gydnabyddiaeth a ganlyn: 
Testun allan o Gair yr Arglwydd 2011 – yr Eglwys yng Nghymru 
Hawlfraint Cyhoeddiadau’r Eglwys yng Nghymru 2011. 
 
 
Gwybodaeth am ffynonellau: 
Hanes y Seintiau o Exciting Holiness Hawlfraint h European Province of the Society of Saint Francis 2007. 
ISBN – 9781853118067 
 
Colectau a Gweddïau Ôl-Gymun o’r llyfr Y Calendr Newydd a’r Colectau  
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2003 
ISBN – 1853115495 
 
Salmau Pwyntiedig o’r llyfr Gweddi Ddyddiol 
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2010 
ISBN – 9781853119347 
 
Defnyddiwyd a Salms trwy ganiatâd ddyfyniadau o’r Beibl Cymraeg Newydd a’r Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 Cymdeithas (Brydeinig a Thramor) y Beibl. Cedwir pob hawl.