Cyflwyno Crist

Blwyddyn C
Grŵp I
Lliw: White

Mae heddiw’n dathlu ddeugain niwrnod ers geni Iesu, pryd yr aeth Mair a Joseff ag ef i’r Deml yn Jerwsalem am fod y gyfraith Lefiaidd yn gofyn i Fair gwblhau ei ‘phuredigaeth’ ar ôl esgor ar blentyn gwryw. Hyd y diwrnod hwn, ni chaniateid iddi gyffwrdd â dim byd sanctaidd na mynd i mewn i’r cysegr. Wrth weld y teulu bendigaid, molodd Simeon Dduw a chymeradwyo’r baban fel ‘goleuni i oleuo’r cenhedloedd’ a rhoes Anna ddiolch am y baban a chyhoeddi mai ef oedd ei Gwaredwr. Arweiniodd y darlun o Grist fel y Goleuni at ddathlu’r goleuni yn trechu’r tywyllwch, ac yn aml bydd canhwyllau’n rhan ganolog o’r dathlu.
Bucheddau’r Saint o Exciting Holiness gan y Brawd Tristam CSFf

Documents:

Cedwir pob hawl. Ni ellir atgynhyrchu, na chadw ar system adfer, unrhyw  
ran o’r cyhoeddiad hwn, na’i drosglwyddo mewn unrhyw ddull na thrwy  
unrhyw gyfrwng, electronig, mecanyddol, llungopïo, recordio nac arall, heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw oddi wrth ddeiliad yr hawlfraint priodol, ac eithrio fel y caniateir isod. 
 
 
Atgynhyrchu: 
Gellir storio ac atgynhyrchu’r ddogfen hon i’w defnyddio’n ddi-dâl ar yr amod na werthir mo’r copïau, na chynhyrchir mwy na 500 copi a bod enw’r plwyf, y gadeirlan neu’r sefydliad yn ymddangos ar y clawr blaen neu ar y dudalen gyntaf neu fel pennawd neu droednodyn ar ddalen sengl. Dylid cynnwys y gydnabyddiaeth a ganlyn: 
Testun allan o Gair yr Arglwydd 2011 – yr Eglwys yng Nghymru 
Hawlfraint Cyhoeddiadau’r Eglwys yng Nghymru 2011. 
 
 
Gwybodaeth am ffynonellau: 
Hanes y Seintiau o Exciting Holiness Hawlfraint h European Province of the Society of Saint Francis 2007. 
ISBN – 9781853118067 
 
Colectau a Gweddïau Ôl-Gymun o’r llyfr Y Calendr Newydd a’r Colectau  
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2003 
ISBN – 1853115495 
 
Salmau Pwyntiedig o’r llyfr Gweddi Ddyddiol 
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2010 
ISBN – 9781853119347 
 
Defnyddiwyd a Salms trwy ganiatâd ddyfyniadau o’r Beibl Cymraeg Newydd a’r Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 Cymdeithas (Brydeinig a Thramor) y Beibl. Cedwir pob hawl.