Andreas

Dyddiau Sanctaidd
Grŵp II
Lliw: Red

Andreas, Apostol.

Nawddsant yr Alban

30 Tachwedd

Enwir Andreas ymhlith yr apostolion yn yr efengyl yn ôl Mathew a Marc a Luc, ond yn yr efengyl yn ôl Ioan y dysgwn fwyaf amdano. Pysgotwr o Galilea oedd Andreas. Trwsio ei rwydau yr oedd pan alwodd Iesu ef. Fe’i canlynodd ar unwaith, ac ymddengys iddo aros gydag ef tan y diwedd. Yr oedd yn bresennol adeg porthi’r pum mil ac, yn ddiweddarach, pan oedd rhyw Roegiaid yn Jerwsalem am weld Iesu, daeth Philip â hwy at Andreas a dywedodd yntau wrth Iesu. Dywed traddodiad iddo fynd ar sawl taith cenhadol a chael ei ferthyru yn y diwedd trwy ei groeshoelio ar groes ar siap X. Daeth yn nawddsant yr Alban, oherwydd bod traddodiad i’w weddillion gael eu dwyn yno yn yr wythfed ganrif.

Hanes y Seintiau o Exciting Holiness gan y Brawd Tristam CSFf

Documents:

Cedwir pob hawl. Ni ellir atgynhyrchu, na chadw ar system adfer, unrhyw  
ran o’r cyhoeddiad hwn, na’i drosglwyddo mewn unrhyw ddull na thrwy  
unrhyw gyfrwng, electronig, mecanyddol, llungopïo, recordio nac arall, heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw oddi wrth ddeiliad yr hawlfraint priodol, ac eithrio fel y caniateir isod. 
 
 
Atgynhyrchu: 
Gellir storio ac atgynhyrchu’r ddogfen hon i’w defnyddio’n ddi-dâl ar yr amod na werthir mo’r copïau, na chynhyrchir mwy na 500 copi a bod enw’r plwyf, y gadeirlan neu’r sefydliad yn ymddangos ar y clawr blaen neu ar y dudalen gyntaf neu fel pennawd neu droednodyn ar ddalen sengl. Dylid cynnwys y gydnabyddiaeth a ganlyn: 
Testun allan o Gair yr Arglwydd 2011 – yr Eglwys yng Nghymru 
Hawlfraint h Cyhoeddiadau’r Eglwys yng Nghymru 2011. 
 
 
Gwybodaeth am ffynonellau: 
Colectau a Gweddïau Ôl-Gymun o’r llyfr Y Calendr Newydd a’r Colectau  
Hawlfraint h Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2003 
ISBN – 1853115495 
 
Salmau Pwyntiedig o’r llyfr Gweddi Ddyddiol 
Hawlfraint h Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2010 
ISBN – 9781853119347 
 
Defnyddiwyd a Salms trwy ganiatâd ddyfyniadau o’r Beibl Cymraeg Newydd a’r Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 h Cymdeithas (Brydeinig a Thramor) y Beibl. Cedwir pob hawl.