Y Diniweidiaid

Dyddiau Sanctaidd
Grŵp II
Lliw: Red

Yr awdurdodau Rhufeinig ym Mhalestina a benododd Herod ‘Fawr’ yn Frenin yr Iddewon. Am dair blynedd ar ddeg ar hugain, bu’n trin ei ddeiliaid yn ddidostur. Yn yr efengyl yn ôl Mathew, cais berswadio’r Doethion, a groesawodd ar eu taith i chwilio am yr un ‘a anwyd yn frenin yr Iddewon’, i ddweud wrtho ef pan ddeuent o hyd iddo. Ei fwriad oedd lladd Iesu. Pan ddeallodd fod y Doethion wedi ei dwyllo a gadael y wlad, bwriodd ei lid ar holl fabanod gwryw’r deyrnas. Y rhain oedd ‘diniweidiaid’ Duw. Mae’r hanes yn cyfateb i hanes Pharo yn lladd plant yr Hebreaid yn yr Aifft.

Hanes y Seintiau o Exciting Holiness gan y Brawd Tristam CSFf

Documents:

Cedwir pob hawl. Ni ellir atgynhyrchu, na chadw ar system adfer, unrhyw  
ran o’r cyhoeddiad hwn, na’i drosglwyddo mewn unrhyw ddull na thrwy  
unrhyw gyfrwng, electronig, mecanyddol, llungopïo, recordio nac arall, heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw oddi wrth ddeiliad yr hawlfraint priodol, ac eithrio fel y caniateir isod. 
 
 
Atgynhyrchu: 
Gellir storio ac atgynhyrchu’r ddogfen hon i’w defnyddio’n ddi-dâl ar yr amod na werthir mo’r copïau, na chynhyrchir mwy na 500 copi a bod enw’r plwyf, y gadeirlan neu’r sefydliad yn ymddangos ar y clawr blaen neu ar y dudalen gyntaf neu fel pennawd neu droednodyn ar ddalen sengl. Dylid cynnwys y gydnabyddiaeth a ganlyn: 
Testun allan o Gair yr Arglwydd 2011 – yr Eglwys yng Nghymru 
Hawlfraint Cyhoeddiadau’r Eglwys yng Nghymru 2011. 
 
 
Gwybodaeth am ffynonellau: 
Colectau a Gweddïau Ôl-Gymun o’r llyfr Y Calendr Newydd a’r Colectau  
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2003 
ISBN – 1853115495 
 
Salmau Pwyntiedig o’r llyfr Gweddi Ddyddiol 
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2010 
ISBN – 9781853119347 
 
Defnyddiwyd a Salms trwy ganiatâd ddyfyniadau o’r Beibl Cymraeg Newydd a’r Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 Cymdeithas (Brydeinig a Thramor) y Beibl. Cedwir pob hawl.