TIWTOR Tîm Ymchwil

Athrofa Padarn Sant

TIWTOR – Tîm Ymchwil

Gradd E (£34,742)

Mae’r Eglwys wedi cydnabod bod arni angen adran ymchwil gref, sy’n llunio ac yn sbarduno gwaith meddwl diwinyddol o ddifrif ynghylch cyd-destun y genhadaeth yng Nghymru. Mae prosiectau ymchwil sy’n wirioneddol bwysig i’r eglwys eisoes yn codi ymysg ymarferwyr blaenllaw yn yr Eglwys, er enghraifft ynghylch eglwysoleg a’r gyfraith eglwysig sy’n sail i Ardaloedd Gweinidogaethu, ffurfiant i weinidogion trwyddedig, asesu effaith gweledigaeth 2020 yn nhwf yr Eglwys, ac yn y rhyngwyneb rhwng iaith a diwylliant Cymru a’r Eglwys.

Disgwylir i’r tiwtor gyfrannu at arbenigedd arwyddocaol Athrofa Padarn Sant mewn diwinyddiaeth ymarferol (o’i diffinio’n fras) ac ymchwil empirig mewn diwinyddiaeth/bywyd yr eglwys, mewn ystod amrywiol o gyd-destunau (megis prosiectau ymchwil, addysgu a goruchwylio graddau uwch, addysgu ar raglenni ar gyfer ffurfiant yn y weinidogaeth drwyddedig a datblygiad parhaus gweinidogion).

Disgwylir i’r tiwtor gyfrannu hefyd at yr arbenigedd addysgu yn rhaglenni ehangach Athrofa Padarn Sant gan gynnwys addysgu israddedigion. Mae angen allweddol am waith addysgu mewn diwinyddiaeth ymarferol (o’i diffinio’n fras), ond ceir cyfle yn y tîm cyffredinol i gyfrannu at arbenigeddau arwyddocaol a’u datblygu.

Er na fydd gan y tiwtor gyfrifoldeb uniongyrchol dros ordinandiaid, mae’n hanfodol bod y tiwtor yn cyfrannu at ethos a diwylliant cymuned Gristnogol sy’n dysgu. Dylai fod gan yr ymgeisydd llwyddiannus:-

  • Doethuriaeth mewn diwinyddiaeth.
  • Profiad o addysgu diwinyddiaeth ymarferol, myfyrdod diwinyddol neu bynciau tebyg yng nghyd-destun yr Eglwys ac yng nghyd-destun prifysgol.
  • Profiad o oruchwylio traethodau hir/graddau uwch.
  • Profiad o farcio yng nghyd-destun prifysgol.
  • Profiad o brosiectau ymchwil empirig, a dadlau o blaid y canlyniadau, gan gyfrannu at newid arferion.
  • Y sgiliau mewn perthnasoedd a’r sgiliau fel mentor i gyfrannu at ddiwylliant ymchwil ffyniannus.

Mae’r swydd hon yn agored i bobl leyg a phobl ordeiniedig fel ei gilydd.

Y cyfweliadau i’w cynnal ar 27 Ebrill 2017

Mae ffurflen gais a rhagor o fanylion ar gael ar wefan yr Eglwys yng Nghymru:-www.churchinwales.org.uk/work-with-us

Gellir cyflwyno ceisiadau drwy ebost i ffion.williams@stpadarns.ac.uk

Dyddiad Cau Canol Dydd, Dydd Mercher 19 Ebrill 2017

Documents for this job:

Further details from:

Adran Adnoddau Dynol 
Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 
39 Heol y Gadeirlan 
CAERDYDD 
CF11 9XF
Rhif ffôn symudol 029 2034 8200
Email address: clairedoonan@churchinwales.org.uk