Swyddog Cyllid – Buddsoddiadau

Cyllid

Swyddog Cyllid – Buddsoddiadau

Graddfa Gyflog – £31,225 – £35,328

 

Mae Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru yn elusen gofrestredig sy’n rheoli portffolio buddsoddi o dros £500 miliwn yn ogystal â phortffolio eiddo sylweddol. Prif swyddogaeth y sefydliad yw cynnal a rheoli asedau’r Eglwys yng Nghymru i ymateb i’r heriau ariannol cyfredol er mwyn sicrhau hyfywedd ariannol i gefnogi gwaith parhaus yr Eglwys yng Nghymru.

Byddwch yn gyfrifol am drefnu, cydgysylltu a goruchwylio’r gwaith sy’n gysylltiedig â gweinyddu pob agwedd ar ein buddsoddiadau.

Dylai bod gennych brofiad o weithio mewn amgylchedd ariannol proffesiynol. Mae sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig da gyda’r gallu i egluro terminoleg ariannol dechnegol i bobl y tu allan i’r maes ariannol yn hanfodol.

Prif dasgau a chyfrifoldebau’r swydd yw:

  • Monitro pob agwedd ar weinyddu buddsoddiadau o ddydd i ddydd, y berthynas gyda’r dair set o gynghorwyr buddsoddi, gwarchod buddsoddiadau’r gyfnewidfa stoc, casglu a derbyn y dreth ataliedig dramor a sicrhau bod gweithdrefnau effeithiol ar waith o ran rheolaeth y trysorlys.
  • Darparu cymorth ysgrifenyddol llawn ar gyfer cynnal y Pwyllgor Buddsoddi a’r Grŵp Buddsoddi Moesegol ac adolygu’r Polisi Buddsoddi Moesegol yn rheolaidd drwy’r Grŵp Buddsoddi Moesegol.

Dyma gyfle gwych i ymuno â sefydliad mawr ei barch sy’n cynnig cyflog cystadleuol a chynllun pensiwn cyfrannol yn ogystal â gwaith diddorol ac amrywiol.

Os hoffech sgwrs anffurfiol am y swydd ffoniwch Mrs Louise Davies, Pennaeth Cyllid ar 029 2034 8228.

Cynhelir y rownd gyntaf o gyfweliadau ddydd Llun 30 Ionawr 2017

Cynhelir y cyfweliadau terfynol ddydd Gwener 10 Chwefror 2017

Mae ffurflen gais a rhagor o fanylion ar gael ar wefan yr Eglwys yng Nghymru www.churchinwales.org.uk/work-withus

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Gwener 20 Ionawr 2017 am hanner dydd.

Documents for this job:

Further details from:

Claire Doonan 
39 Cathedral Road 
Cardiff 
CF11 9XF
Rhif ffôn symudol 029 2034 8200
Email address: clairedoonan@churchinwales.org.uk