Cyfarwyddwr y Genhadaeth Gymraeg a Dwyieithog

This job has closed. Other vacancies...

Gradd F – £36,225 i £40,986 y flwyddyn

Fel rhan o’n hymrwymiad i wasanaethu holl bobl Cymru fel sefydliad cenedlaethol dwyieithog, mae swydd newydd wedi’i chreu i roi cyngor i’r Esgobion a’u hesgobaethau ar y defnydd o’r Iaith Gymraeg a Chenhadaeth trwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwahoddir ceisiadau gan y rhai sydd â ffydd Gristnogol fyw (mae rhan 1 o atodlen 9 Deddf Cydraddoldeb 2010 yn berthnasol i’r penodiad hwn) ac sy’n sensitif i anghenion ieithyddol a diwylliannol pobl Cymru a’r safbwyntiau diwinyddol amrywiol sy’n bodoli yn yr Eglwys, ac sydd â’r canlynol:

  • Profiad llwyddiannus o wneud gwaith o safon uchel mewn cyd-destun dwyieithog (Cymraeg/Saesneg), mewn cyd-destunau llafar, ysgrifenedig a digidol
  • Profiad o weithio gyda chyfieithwyr
  • Ymrwymiad amlwg i hyrwyddo a datblygu’r Iaith Gymraeg
  • Dealltwriaeth o’r Eglwys yng Nghymru, diwylliannau gwahanol Cymru, ac agweddau ar litwrgi ac ysbrydolrwydd Cristnogion Cymru.

Lleolir y swydd hon yn Swyddfa’r Dalaith yng nghanol Caerdydd neu mewn man arall, yn unol â chytundeb.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw Dydd Llun 29 Ionawr 2018.

Mae ffurflen gais a rhagor o fanylion ar gael ar wefan yr Eglwys yng Nghymru:-

http://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/work-with-us-welsh/

Cynhelir cyfweliadau ar Dydd Iau 22 Chwefror 2018.

Documents for this job:

Further details from:

HR Department 
2 Sgwar Callghan 
Caerdydd 
CF10 5BT
Rhif ffôn symudol 029 2034 8200
Email address: clairedoonan@churchinwales.org.uk

Closing date: 29 Ionawr 2018