CYFARWYDDWR POLISI ADDYSG

Gradd G – £42,692 to £48,302 y flwyddyn

Mewn partneriaeth â Chyfarwyddwyr Addysg yr Esgobaethau, bydd deilydd y swydd yn darparu cyngor i Fainc yr Esgobion ar ddatblygu pob agwedd ar waith cenedlaethol yr Eglwys yng Nghymru mewn perthynas ag addysg plant a phobl ifanc a’r rhai mewn Sefydliadau Addysg Bellach ac Addysg Uwch. Bydd hefyd yn arwain ar gysylltiadau gyda Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid allweddol eraill yn y sector.

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion sy’n arddel a byw eu ffydd Gristnogol (mae rhan I o atodlen 9 Deddf Cydraddoldeb 2010 yn berthnasol i’r penodiad hwn) ac sy’n ystyriol o’r safbwyntiau diwinyddol amrywiol yn yr Eglwys. Bydd gan yr unigolyn

  • Ddealltwriaeth drylwyr o’r byd addysg yng Nghymru a gwybodaeth am ac ymrwymiad i le ysgolion yr Eglwys ynddo.
  • Profiad ar lefel uwch yn y sector addysg drwy fod yn arweinydd ysgol, Cyfarwyddwr Esgobaeth neu’n swyddog mewn llywodraeth leol neu lywodraeth ganolog.

Byddai’r gallu i gyfathrebu’n Gymraeg neu ymrwymiad i ddysgu’r iaith yn fanteisiol.

Byddwch yn gweithio yn Swyddfa’r Dalaith yng nghanol dinas Caerdydd.

Mae manylion pellach a ffurflen gais ar gael ar wefan yr Eglwys yng Nghymru:

https://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/work-with-us-welsh/

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Gwener 30 Mawrth 2018 am hanner dydd.

Cynhelir cyfweliadau ddydd Mercher 25 Ebrill 2018.

Documents for this job:

Further details from:

Adran Adnoddau Dynol 
2 Sgwâr Callaghan 
Caerdydd 
CF10 5BT
Rhif ffôn symudol 029 2034 8200
Email address: clairedoonan@churchinwales.org.uk