Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Athrofa Padarn Sant

Crëwyd Athrofa Padarn Sant ar 1 Gorffennaf 2016 gan yr Eglwys yng Nghymru i wireddu gweledigaeth o ffurfiant a hyfforddiant eithriadol wedi’u seilio ar genhadu i holl bobl Duw ar ran yr Eglwys yng Nghymru.

 Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Gradd F (£36,225 – £40,986)

Dyma rôl newydd sydd wedi’i chreu i wneud cyfraniad arwyddocaol at sefydliad, gweinyddiaeth lyfn ac effeithiolrwydd Athrofa Padarn Sant, ac felly at genhadaeth yr Eglwys yng Nghymru.

Mae Athrofa Padarn Sant yn gweithredu o fewn Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru a bydd y Cyfarwyddwr Gweithrediadau’n gweithio mewn cydweithrediad agos â staff allweddol y Corff megis y Pennaeth Cyllid, y Pennaeth TG, y Pennaeth Gwasanaethau Eiddo a’r Swyddog Diogelu Taleithiol. Er mwyn llwyddo, mae angen i Athrofa Padarn Sant dynnu ar y cryfder sy’n deillio o fod yn rhan o’r elusen ehangach, sefydledig hon a dilyn ei galwad benodol yn yr Eglwys hefyd.

Bydd y Cyfarwyddwr Gweithrediadau yn aelod o dîm staff uwch Athrofa Padarn Sant, gan rannu’r cyfrifoldeb dros arwain a rheoli’r Athrofa, a chreu a chynnal ei diwylliant. Gan hynny, disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus gyfrannu at weledigaeth Gristnogol neilltuol yr Athrofa, gan gynnwys cymryd rhan mewn gweddïo, addoli ac encilio a chyfrannu at y rhain.

Bydd angen i’r Cyfarwyddwr Gweithrediadau ddwyn ynghyd alwadau busnes modern effeithlon ac ethos a diwylliant cymuned Gristnogol. Gan hynny, dylai fod gan yr ymgeisydd llwyddiannus:-

  • Profiad arwyddocaol o systemau ar gyfer gwerthuso a mesur perfformiad, a defnyddio data i lywio penderfyniadau
  • Profiad o reolaeth ariannol, cyllidebu a chynllunio ariannol
  • Gallu a phrofiad pendant o gyfrannu at lunio cymuned Gristnogol ac integreiddio ysbrydolrwydd â safonau proffesiynol.

Y cyfweliadau i’w cynnal ar 26 Ebrill 2017

 Mae ffurflen gais a rhagor o fanylion ar gael ar wefan yr Eglwys yng Nghymru:-www.churchinwales.org.uk/work-with-us

Gellir cyflwyno ceisiadau drwy ebost i ffion.williams@stpadarns.ac.uk

Dyddiad Cau – Canol Dydd, Dydd Mercher 19 Ebrill 2017

Documents for this job:

Further details from:

Adran Adnoddau Dynol 
Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 
39 Heol y Gadeirlan 
CAERDYDD 
CF11 9XF
Rhif ffôn symudol 029 2034 8200
Email address: clairedoonan@churchinwales.org.uk