Cyfarwyddwr Ffurfiant ar gyfer y Weinidogaeth Drwyddedig

Athrofa Padarn Sant

Mae Athrofa Padarn Sant yn rhan annatod o’r Eglwys yng Nghymru a chanddi weledigaeth o ffurfiant a hyfforddiant eithriadol wedi’u seilio ar genhadu i holl bobl Duw.

Yn sgil ymddeoliad yr Hybarch Athro Mike West, rydym yn dymuno penodi:

Cyfarwyddwr Ffurfiant ar gyfer y Weinidogaeth Drwyddedig

Ffurfiant ar gyfer y Weinidogaeth Drwyddedig yw’r rhan fwyaf o waith Athrofa Padarn Sant ar hyn o bryd, sef ffurfiant a hyfforddiant bron y cyfan o weinidogion trwyddedig yr Eglwys yng Nghymru at y dyfodol – lleyg ac ordeiniedig, cyflogedig a hunangynhaliol, gan gynnwys gweinidogaethau newydd yr efengylwyr, yr arloeswyr, y bugeiliaid a swyddogion ieuenctid a phlant.

Ar y cyd â chydweithwyr uwch, mae’r Cyfarwyddwr yn gyfrifol am godi hyfforddiant a ffurfiant gweinidogion trwyddedig yr Eglwys yng Nghymru (yn eu holl amrywiaeth) o dda i eithriadol, gan wneud cyfraniad o bwys at genhadaeth yr Eglwys.

Rôl mewn uwch-arweinyddiaeth eang mewn addysg ddiwinyddol yw hon, a hynny yng nghyd-destun arloesol a chefnogol Athrofa Padarn Sant.

Dylai fod gan yr ymgeisydd llwyddiannus:

  • Brofiad cydnabyddedig o ffurfiant clerigwyr a gweinidogion lleyg.
  • Y gallu i arwain cymuned o ddysgwyr Cristnogol amrywiol.
  • Doethuriaeth mewn diwinyddiaeth, ynghyd â chryn brofiad o weinidogaethu fel offeiriad.
  • Y gallu i feddwl yn strategol, ymdopi ag ansicrwydd, a rheoli llwyth gwaith cymhleth o alwadau cyferbyniol.

Cynhelir y cyfweliadau ddydd Iau 24 a dydd Gwener 25 Mai yng Nghaerdydd.

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddianus cwblhau arolwg ‘DBS’.

Os hoffech sgwrs anffurfiol gyda’r Pennaeth, Yr Athro Parch. Jeremy Duff am y swydd yma, cysylltwch â Ffion Williams (029 2083 8007; Ffion.williams@stpadarns.ac.uk) i drefnu amser ar gyfer galwad ffôn. Mae dogfennau cefndir i’r swydd ar gael i’w ddarparu gan Ffion Williams.

Dylai pob cais gael ei gyflwyno drwy’r ebost erbyn Mai 8 i hr@churchinwales.org.uk

Documents for this job:

Further details from:

Adran Adnoddau Dynol 
Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 
2 Sgwâr Callaghan 
Caerdydd 
CF10 5BT 

Rhif ffôn symudol 029 2034 8200
Email address: hr@churchinwales.org.uk