Yr Adroddiad

Cyflwynwyd Adroddiad Gweithgor yr Arolwg i Gorff Llywodraethol yr Eglwys ym mis Medi 2012. Yr oedd ynddo 50 o argymhellion.

“e;Cafodd Gweithgor yr Arolwg fod yr Eglwys yng Nghymru yn eglwys gynnes a chroesawgar, a bod llawer o bethau da’n digwydd. Ond er mwyn gwasanaethu pobl Cymru, yn enwedig ei phobl ifainc, yn fwy effeithiol, credwn fod angen peth ailfeddwl sylfaenol.”e;

Gweithgor Gweithredu Adroddiad yr Arglwydd Harries

Penodwyd gweithgor o bump i edrych yn fanwl ar argymhellion yr Adroddiad a rhoi cyngor ar sut i fwrw ymlaen. Mae’r gweithgor yn llunio taflen amser at weithredu, yn cydlynu pethau ac yn monitro beth sy’n cael ei wneud.

Ei Gadeirydd yw Helen Biggin, Cyfarwyddwr Conffederasiwn Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru. Yr aelodau eraill yw: Esgob Bangor, Andy John; yr ymgynghorydd busnes James Turner; Nigel King, ymchwilydd marchnata proffesiynol; a’r Parchg Paul Mackness, Ficer Bywoliaeth Hwlffordd. Mae’r pump yn aelodau o Gorff Llywodraethol yr Eglwys.

“e;Ein harolwg ni fel eglwys yw hwn – ni a ofynnodd amdano ac yr ydym wedi cyfrannu iddo. Fframwaith inni yw’r adroddiad, nid cynllun manwl. Mae ynddo weledigaeth o weinidogaeth a drawsffurfiwyd, ac ar hynny y dylem ganolbwyntio. Mae’n amser cyffrous inni, ac yn amser sy’n cynnig cyfleoedd mawr i’r Eglwys ffynnu.”e;

Helen Biggin

Cwrdd â’r Tîm

Mrs Helen Biggin, Cadeirydd

Helen Biggin
Ar hyn o bryd Mrs Biggin yw Cyfarwyddwr Conffederasiwn Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru. Bu’n Gyfarwyddwr-Reolwr cwmni cysylltiadau cyhoeddus ac yn newyddiadurwraig. Mae’n aelod o Fwrdd Linc Cymru (cymdeithas dai). Mae’n addoli’n rheolaidd yn Eglwys Gadeiriol Llandaf, yn aelod cyfetholedig o’r Corff Llywodraethol ac yn aelod o’r Pwyllgor Sefydlog. Ar hyn o bryd hi sy’n cynrychioli’r Eglwys yng Nghymru ar y Cyngor Anglicanaidd Ymgynghorol ac yn ddiweddar etholwyd hi’n aelod o’i Bwyllgor Sefydlog.

Y Gwir Barchedig Andrew John, Esgob Bangor

Bishop Andrew John
Etholwyd yr Esgob John yn Esgob Bangor yn 2008. Cyn hynny, bu’n gwasanaethu mewn nifer o blwyfi yn Esgobaeth Tyddewi a bu’n Archddiacon Ceredigion. Ef yw’r Esgob cyfrifol am Stiwardiaeth, Efengylu ac Adnewyddu. Yn ddiweddar fe’i penodwyd yn Gadeirydd Bwrdd Rheoli Partneriaeth newydd Cymru at Addysgu at Ddisgyblaeth a Hyfforddi at y Weinidogaeth. Darllenwch fywgraffiad cyflawn yr Esgob yma.

Mr Nigel King

Nigel King
Mae gan Mr King gefndir proffesiynol ym myd ymchwil marchnata, hysbysebu a marchnata. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn datblygu busnesau newydd, datrys problemau a thechnegau cynhyrchu syniadau. Mae’n aelod o’r Corff Llywodraethol ac o’r Pwyllgor Sefydlog ac o Bwyllgor Gwaith Stiwardiaeth Talaith yr Eglwys yng Nghymru.

 

Paul MacknessY Parchedig Paul Mackness

Mr Mackness yw Ficer Bywoliaeth Hwlffordd. Mae’n aelod etholedig o’r Corff Llywodraethol, yn Ysgrifennydd Clerigol Cynhadledd Esgobaeth Tyddewi, yn Ysgrifennydd Pwyllgor Eglwysi a Bugeiliaeth yr Esgobaeth, a hefyd yn Gynullydd Taleithiol Ysgrifenyddion y Byrddau Enwebu Esgobaethol.

 

 

Mr James Turner

James Turner
Mae gan Mr Turner brofiad o fod yn gyfarwyddwr anweithredol nifer o fudiadau preifat a chyhoeddus, a phrofiad arbennig o reoli newid, archwilio, rheoli buddsoddiadau a llywodraethu corfforaethol. Er 2005, bu’n Gadeirydd Bwrdd Cyllid Esgobaeth Llanelwy ac y mae’n aelod o Gynhadledd Deoniaeth Pool ac o Gyngor Plwyf Eglwys Garmon Sant, Castell Caereinion. Mae’n aelod o Gorff y Cynrychiolwyr er 2005, ac yn Ddirprwy Gadeirydd er 2009. Fe’i hetholwyd i olynu’r Arglwydd Rowe-Beddoe yn Gadeirydd Corff y Cynrychiolwyr o 1 Ionawr 2013. Mae’n aelod o’r Corff Llywodraethol ac o’r Pwyllgor Sefydlog.