Datganiadau ffurfiol y ffydd

Allan o NODYN RHAGARWEINIOL CYFANSODDIAD YR EGLWYS YNG NGHYMRU

Cymdeithas o esgobaethau o fewn i’r Eglwys Lân Gatholig yw’r Eglwys yng Nghymru, wedi ei sefydlu yn Dalaith o’r Cymundeb Anglicanaidd.  Y mae’n cadw’r urdd driphlyg a dderbyniodd – esgobion, offeiriaid a diaconiaid – ac yn cydnabod yr Ysgrythur Lân yn ben awdurdod iddi ym materion ffydd fel y dehonglir hi yn y Credoau Catholig ac yn y ffurfiaduron hanesyddol Anglicanaidd, hynny yw, yn y Namyn Un Deugain Erthyglau Crefydd, y Llyfr Gweddi Gyffredin ac Urddo Esgobion, Offeiriaid a Diaconiaid fel y cyhoeddwyd hwy yn 1662.  Ei galwedigaeth yw meithrin gw(r a benywod yn ffydd Iesu Grist a’u cynorthwyo i dyfu yng nghymdeithas yr Ysbryd Glân, fel y gellir cyhoeddi’r newyddion da am ras Duw yn eglur yn y byd ac y gellir anrhydeddu a hyrwyddo Teyrnas Dduw.

Credo Nicea

Credwn yn un Duw,
Y Tad hollalluog,
gwneuthurwr nef a daear,
a phob peth gweledig ac anweledig.

Credwn yn un Arglwydd Iesu Grist,
unig Fab Duw,
a genhedlwyd gan y Tad cyn yr holl oesoedd,
Duw o Dduw, Llewyrch o Lewyrch,
gwir Dduw o wir Dduw,
wedi ei genhedlu, nid wedi ei wneuthur,
yn un hanfod â’r Tad,
a thrwyddo ef y gwnaed pob peth:
yr hwn er ein mwyn ni ac er ein hiachawdwriaeth
a ddisgynnodd o’r nefoedd,
ac a wnaed yn gnawd trwy’r Ysbryd Glân
o Fair Forwyn,
ac a wnaethpwyd yn ddyn,
ac a groeshoeliwyd hefyd drosom dan Pontius Pilat.
Dioddefodd angau ac fe’i claddwyd.
Atgyfododd y trydydd dydd yn ôl yr Ysgrythurau,
ac esgynnodd i’r nef,
ac y mae’n eistedd ar ddeheulaw’r Tad.
A daw drachefn mewn gogoniant
i farnu’r byw a’r meirw:
ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd.

Credwn yn yr Ysbryd Glân,
yr Arglwydd, rhoddwr bywyd,
sy’n deillio o’r Tad a’r Mab,
yr hwn gyda’r Tad a’r Mab
a gydaddolir ac a gydogoneddir,
ac a lefarodd trwy’r proffwydi.

Credwn yn un Eglwys lân gatholig ac apostolig.
Cydnabyddwn un Bedydd er maddeuant pechodau.
A disgwyliwn am atgyfodiad y meirw,
a bywyd y byd sydd i ddyfod. Amen.

Yr Lambeth Quadrilateral

Cynhadledd Lambeth 1888, Penderfyniad 11

Bod, ym marn y Gynhadledd hon, yr Erthyglau dilynol yn rhoi sylfaen ar gyfer gwneud dynesiad, drwy fendith Dyw, tuag Aduno Cartref

1. Bod yr Ysgrythurau Sanctaidd yr Hen Destament a’r Testament Newydd yn cynnwys popeth angenrheidiol at waredigaeth ac yn rheol a safon eithaf ffydd

2. Cred yr Apostolion, fel y Symbol Bedyddiol, a Chredo Niceo, fel y datganiad digonol o’r ffydd Gristnogol.

3. Y ddwy Sagrafen a ordeiniwyd gan Grist – Bedydd a Swper yr Arglwydd – a weinyddwyd gyda defnydd di?feth geiriau Crist am Sefydliad, a’r elfennau a ordeiniwyd ganddo Ef.

4. Yr Esgobaeth Hanesyddol, a addaswyd yn lleol yn ei ddulliau o weini i anghenion amrywiol cenhedloedd a phobloedd a alwyd gan Dduw i Undod ei Eglwys Ef.