Datganiad yr Esgobion ar Bartneriaethau Sifil

Rhagfyr 2005, Diwygiwyd Mawrth 2012

Daeth y Ddeddf Partneriaeth Sifil i rym ym mis Rhagfyr 2005. O ganlyniad, gall dau o’r un rhyw gaffael statws gyfreithiol newydd trwy gofrestru partneriaeth sifil a fydd yn effeithio ar eu hawliau a’u cyfrifoldebau parthed trethiant, cenedligrwydd a mewnfudo, etifeddu, atebolrwydd am gynnal teulu a phlant, a budd-daliadau pensiwn. Ni all Esgobion yr Eglwys yng Nghymru rwystro’r hyn a ganiatâ’r gyfraith i aelodau’r Eglwys, lleyg a chlerigol, ac ni fyddent yn dymuno gwneud hynny. Gedy’r ddeddfwriaeth yn gwbl benagored natur yr ymrwymiad y gall y ddeuddyn ddewis ei wneud i’w gilydd wrth ffurfio partneriaeth sifil, ac ni honnir unrhyw fwriad i sefydlu perthynas rywiol. Nid yw’r ddeddfwriaeth ychwaith yn newid mewn unrhyw fodd y gyfraith ar briodas, er bod ymgynghori ar hyn o bryd a all arwain at newid o’r fath.

Ym mis Rhagfyr 2011, darparwyd at gofrestru partneriaethau sifil mewn adeiladau crefyddol os dymuna’r enwad ganiatáu hynny. Yn yr Eglwys yng Nghymru, y Corff Llywodraethol fydd yn penderfynu ar hyn. Nes bydd Corff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru wedi caniatáu defnyddio adeiladau’r Eglwys yng Nghymru at y pwrpas hwn, ni fydd yn bosibl i’r un cyngor plwyf eglwysig wneud cais i’r awdurdod lleol awdurdodi defnyddio’r un o adeiladau’r Eglwys yng Nghymru yn y fath fodd.