Deuluoedd a’r berthynas rhyngddynt

familyimageMae’r Ysgrythurau yn dangos i ni sut mae Duw yn datgelu ei hun trwy bob math o berthnasau rhwng pobl – y rhai rhwng ffrindiau, gŵr a gwraig, brodyr a chwiorydd, rhieni a phlant. Mae Duw’n ein cynorthwyo i garu a gofalu am ein gilydd, ac rydyn ni’n dysgu mwy amdano trwy’r profiadau hynny. Pan fydd perthnasau’n chwalu, a phan fyddwn ni’n cael ein brifo, gallwn ddod yn agos ato trwy faddau a derbyn maddeuant a’r gobaith o gychwyn o’r newydd.

Rhieni a phlant

Mae Duw’n ein caru’n ddiamod, fel mae mam neu dad yn caru ei phlant neu ei blant.  Mae rhieni mewn sefyllfa arbennig i gynorthwyo eu plant i dyfu yng nghariad Duw, ac mae’r Eglwys yn ceisio eu cefnogi mewn pob math o ffyrdd – trwy grwpiau rhieni a phlant, ysgolion Sul, Undeb y Mamau ac ati.

Rydyn ni hefyd yn gwahodd pobl i ddod â’u plant i gael eu bedyddio – neu i ymaelodi â theulu Crist.

Priodas

Nid yn unig y mae Duw’n ein caru, ond mae hefyd yn addo y bydd yn ein caru am byth. Pwrpas priodas yw adlewyrchu hynny ac mae’n seiliedig ar addunedau rhwng dyn a menyw – o ymrwymiad gydol oes mewn cariad a ffyddlondeb.

Tra’n credu’n angerddol yn y math hwn o berthynas, mae’r Eglwys yng Nghymru hefyd yn sylweddoli bod priodasau’n chwalu ac mae’n cynnig y posibilrwydd o ail briodas mewn eglwys dan amgylchiadau penodol ac yn ôl disgresiwn yr offeiriad plwyf.

Rhagor o wybodaeth am briodas…

Perthnasau o’r un rhyw

Mae pob bod dynol yn cael ei greu ar lun a delwedd Duw, beth bynnag fo’i rywioldeb.

Mae’r Eglwys yng Nghymru’n cydnabod bod gan bobl ddidwyll y tu mewn a’r tu allan i’r Eglwys amrywiaeth eang o safbwyntiau ar bwnc cyfunrywioldeb.

Byddai rhai’n astudio’r Ysgrythurau a dysgeidiaeth draddodiadol yr Eglwys a chasglu y dylid gwrthod cyfunrywioldeb. Iddyn nhw, priodas rhwng dyn a menyw neu ddiweirdeb yw’r unig wir ddewis i Gristnogion.  Byddai eraill yn dehongli’r Ysgrythurau a thraddodiad yn wahanol, ac yn ystyried bod perthnasau o’r un rhyw yn llawn mor gefnogol, cariadus a chreadigol.

Darllenwch ddatganiad yr Esgobion ar briodas un-rhyw, Mawrth 2012

O ran Partneriaethau Sifil, mae Mainc yr Esgobion wedi datgan ‘na all ac na fyddai am atal aelodau’r eglwys rhag gwneud yr hyn mae’r gyfraith yn ei ganiatáu’. Seremoni sifil yw partneriaeth sifil, ac yn rhinwedd hyn, nid oes darpariaeth litwrgaidd ar gyfer bendithio partneriaethau o’r fath mewn adeilad eglwysig.

Yn y Cymundeb Anglicanaidd, rydyn ni wedi ymroi i wrando ar bobl sydd, o bosib, â chyfeiriadedd rhywiol gwahanol i’n cyfeiriadedd ni, a byw, addoli a gweithio gyda’n gilydd fel disgyblion Crist. Dylai pobl hoyw gymryd rhan lawn ym mywydau plwyfi ledled Cymru.