Priodas

Priodi yn yr Eglwys yng Nghymru

Wedding fingerMae’r cyflwyniad i Wasanaeth Priodas yr Eglwys yng Nghymru’n disgrifio priodas fel rhodd gan Dduw.  Mae’r Beibl yn datgan bod priodas yn uniad ffyddlon, gydol oes rhwng dyn a menyw, ac mae’n cymharu cariad priodasol gyda chariad Crist at ei bobl – cariad a fynegwyd gan ei barodrwydd i aberthu ei hun ar y groes.

Ni ddylai neb briodi’n anystyriol neu’n ddifeddwl, ond gyda phwyll a pharch. Mae Duw yn galw meibion a merched i’r ystâd gysegredig hon er mwyn sancteiddio eu cariad mewn undeb â’i gilydd tra byddant fyw; fel y gallant fagu eu plant i’w garu ef, a’u meithrin
trwy ei ras; ac fel y gallant anrhydeddu a chynorthwyo’r naill y llall a bod yn gefn i’w gilydd mewn hawddfyd ac mewn adfyd.

(O drefn Glân Briodas yr Eglwys yng Nghymru)

Mae Iesu felly’n gosod yr esiampl orau o gariad diamod, hunanaberthol – model y gall gŵr a gwraig geisio ei dilyn yn y ffordd maen nhw’n caru ei gilydd, gyda’r naill yn rhoi anghenion y llall yn gyntaf.  Mae cyfnewid addunedau’n ganolog i’r seremoni briodasol, lle mae pâr yn gwneud datganiad cyhoeddus o’u hymrwymiad i garu ei gilydd am weddill eu hoes, doed a ddel.

Cred Cristnogion mai o fewn priodas y mae’r ffordd gywir o fynegi’n rhywioldeb, bod priodas yn cynnig amgylchedd diogel i fagu ein plant, a’i bod yn elfen bwysig o sefydlogrwydd y gymuned ehangach.

Mae gennych hawl i briodi yn eich eglwys blwyf leol.

  • Mae’r gyfraith yn mynnu bod o leiaf un o’r rhai sy’n priodi yn byw yn y plwyf lle cynhelir y briodas.
  • Os ydych chi’n iau na deunaw oed, mae’n rhaid i chi gael caniatâd eich rhieni cyn priodi.
  • Mae canllawiau arbennig ar briodi mewn eglwys os ydych chi wedi ysgaru (Gweler Cwestiynau Cyffredin).

Y drefn ragarweiniol ar gyfer priodi yn yr Eglwys yng Nghymru fel rheol yw trwy ostegion, y drefn o hysbysu pobl o’ch bwriad i briodi.  Mae amgylchiadau lle mae rhyw fath o drwydded, fel Trwydded Gyffredin neu Drwydded Arbennig, yn fwy priodol. Bydd eich ficer neu’ch rheithor yn eich cynghori ar hyn. Mae rhagor o wybodaeth am y mesurau cyfreithiol rhagarweiniol amrywiol cyn priodi ar gael ar wefan Swyddfa’r Gyfadran.

Os ydych chi’n ystyried priodi mewn eglwys, dylech gysylltu â’ch offeiriad plwyf yn y lle cyntaf.  Mae cyfeiriad a rhif ffôn y gweinidog ar hysbysfwrdd yr eglwys fel rheol.

Gallwch hefyd ddod o hyd i gyfeiriad a rhif ffôn y gweinidog trwy chwilio am eglwys neu blwyf, neu trwy chwilio am eglwys sy’n agos i’ch cartref trwy roi eich cod post ar y wefan hon. Ym mhob un o’r achosion hyn, bydd dilyn y ddolen i’r manylion am y plwyf neu’r eglwys yn dangos sut i gysylltu â’r gweinidog sydd mewn gofal.