Conffyrmasiwm – Cwestiynau cyffredin

 • Sut alla i ddarganfod sut i ymuno â grŵp paratoi ar gyfer conffyrmasiwn?
  • Gofynnwch i’ch offeiriad lleol. Bydd yn gallu rhoi gwybod i chi pryd y cynhelir grwpiau paratoi.
 • Os ydw i’n mynychu grŵp conffyrmasiwn, oes rhaid i mi gael fy nghonffyrmio?
  • Nac oes, byddwch yn gallu penderfynu os ydych chi am gael eich conffyrmio ai peidio.  Mae’n rhaid i chi fod yn sicr yn eich meddwl eich hun eich bod yn barod i wneud yr ymroddiad a bod yn rhan o’r eglwys leol.
 • Rwy’n gweithio oriau afreolaidd yn fy swydd felly ni fyddai modd i mi fynychu grŵp ar yr un amser bob wythnos.
  • Siaradwch â’ch offeiriad. Hwyrach y gall wneud trefniadau arbennig i gyd-fynd â’ch amserlen waith.
 • Beth sy’n digwydd os ydw i am gael fy nghonffyrmio ond bod gen i amheuon am rai o’r pethau mae Cristnogion yn eu credu o hyd?
  • Mae’n iawn i chi fod ag amheuon ac nid oes rhaid i chi gredu popeth!  Gallwch rannu’ch amheuon gyda’ch offeiriad a thrafod a ydych chi’n barod i gael eich conffyrmio neu a ddylech chi bwyllo.  Pan fyddwn ni’n adrodd y Credo, rydyn ni’n disgrifio’r hyn mae’r Eglwys yn ei gredu ac rydyn ni i gyd yn tyfu i mewn i’r ffydd honno.  Nid prawf personol yw diben conffyrmasiwn, ond yn hytrach cydnabyddiaeth o’r ffydd a drosglwyddwyd o oes i oes.
 • A oes rhaid talu am gonffyrmasiwn?
  • Nac oes.
 • Rwy’n oedolyn.  A alla i gael fy medyddio heb gael fy nghonffyrmio?
  • Fel rheol, mae oedolion yn cael eu bedyddio a’u conffyrmio ar yr un pryd. Fodd bynnag, rydyn ni’n cydnabod bod angen i rai wneud pethau un cam ar y tro, felly trafodwch y mater gyda’ch offeiriad.
 • Ni allaf brofi fy mod wedi cael fy medyddio, beth ddylwn i ei wneud?
  • Efallai y bydd eich offeiriad yn gallu’ch helpu i wirio’r cofnodion bedydd. Os na allwch chi brofi eich bod wedi cael eich bedyddio, gellir eich bedyddio’n ‘amodol’ ac mae hyn yn digwydd yn breifat cyn y Conffyrmasiwn fel rheol.
 • Cefais fy nghonffyrmio pan roeddwn i’n rhy ifanc i ddeall yn iawn beth roeddwn i’n ei wneud. Alla i gael fy nghonffyrmio eto?
  • Na, ni allwch chi gael eich conffyrmio eto, ond gallwch fynychu’r cwrs paratoi ar gyfer conffyrmasiwn ac adnewyddu’ch addewidion bedydd yn y Gwasanaeth Conffyrmasiwn a bydd yr Esgob yn gweddïo drosoch.
 • Roeddwn i’n perthyn i eglwys lle nad oedd esgob yn conffyrmio.  Rwyf wedi cael fy medyddio felly pam mae angen i mi gael fy nghonffyrmio?
  • Mae croeso bob amser i chi addoli gyda ni heb gael eich conffyrmio, ond os ydych chi’n bwriadu addoli gyda ni’n rheolaidd, efallai y teimlwch chi fod conffyrmasiwn yn rhoi mwy o deimlad o berthyn i chi.
 • Rwy’n gaeth i’r tŷ ac ni allaf gyrraedd yr eglwys.  A oes modd i mi gael fy nghonffyrmio beth bynnag?
  • Oes.  Gall rhywun ymweld â chi yn eich cartref i’ch cynorthwyo i baratoi ar gyfer Conffyrmasiwn.  Bydd yr Esgob yn eich conffyrmio yn eich cartref eich hun a bydd rhywun o’ch eglwys leol yn dod â Chymun Sanctaidd i chi’n rheolaidd.
 • Pam fod yr Esgob yn gwneud y Conffyrmasiwn?
  • Yr Esgob yw prif weinidog ac athro’r esgobaeth ac yn draddodiadol, nid yw’n dirprwyo conffyrmasiwn i’r clerigwyr eraill.  Mae’n rhoi cyfle i chi gyfarfod yr esgob sy’n gysylltiedig â’r apostolion yn sgil ei ordeiniad a’i swydd.