Conffyrmasiwn

Yn yr Eglwys Fore, roedd y rhai a oedd yn ymuno â’r Ffydd Gristnogol yn cael eu bedyddio a’u conffyrmio yn yr un gwasanaeth.  Ar ôl cyfnod, gwahanodd yr Eglwys yn y Gorllewin fedydd a chonffyrmasiwn ac eithrio i oedolion.  Fel rheol, mae babanod yn cael eu bedyddio a bydd yr addewidion yn cael eu gwneud ar eu rhan gan eu rhieni a’u rhieni bedydd sy’n addo y byddant yn eu haddysgu yn y ffydd Gristnogol a phan fyddant yn ddigon hen, yn eu hannog i wneud ymrwymiad personol a chael eu conffyrmio gan yr esgob.

Confirmation

Mewn gwasanaeth Conffyrmasiwn heddiw, mae yna ymgeiswyr o bob oed yn aml a bydd rhai wedi cael eu bedyddio eisoes tra y bydd eraill yn cael eu bedyddio a’u conffyrmio yn yr un gwasanaeth.  Mae nifer gynyddol o oedolion yn dod i gael eu conffyrmio ac nid oes unrhyw derfyn o ran oed.

Mae’r Gwasanaeth Conffyrmasiwn yn dilyn cyfnod o baratoi.  Gellir paratoi trwy fynychu grŵp anffurfiol gydag eraill, lle mae offeiriad neu unigolyn lleyg yn eich cyflwyno i agweddau amrywiol ar y ffydd Gristnogol, neu gallai’ch eglwys(i) lleol gynnal cwrs Alpha neu rywbeth tebyg i fwy o bobl.  Dylai paratoi fod yn hwyl ac yn gyffrous a bydd cyfle i chi ofyn cwestiynau anodd a chymryd rhan mewn trafodaethau.

Yn y Gwasanaeth Conffyrmasiwn (a gynhelir yng nghyd-destun y Cymun), gofynnir i ymgeiswyr ymateb gyda’i gilydd i gwestiynau y mae’r Esgob yn eu gofyn iddynt:

A ydych yn troi at Grist?
Yr wyf yn troi at Grist

A ydych yn edifarhau am eich pechodau?
Yr wyf yn edifarhau am fy mhechodau

A ydych yn ymwrthod â’r drwg?
Yr wyf yn ymwrthod â’r drwg

A ydych yn credu yn Nuw Dad, Creawdwr pob peth?
Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn Nuw Dad

A ydych yn credu yn ei Fab Iesu Grist, Gwaredwr y byd?
Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn Nuw Fab

A ydych yn credu yn yr Ysbryd Glân, Rhoddwr bywyd?
Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn Nuw’r Ysbryd Glân

Bydd yr Esgob wedyn yn bedyddio unrhyw ymgeiswyr i gael eu bedyddio.

Yna, bydd yn gweddïo ac yn erfyn ar yr Ysbryd Glân i agosáu at y rhai sy’n cael eu conffyrmio.  Bydd wedyn yn arddodi ei ddwylo ar bob ymgeisydd (ac efallai y bydd hefyd yn eneinio pob un gydag olew sanctaidd) ac yn dweud, ‘y mae Duw wedi dy alw a’i wneud yn eiddo iddo’i hun’. Yna mae’n gweddïo:

Cyfnertha, Arglwydd, dy was/wasanaeth-ferch â’th ras nefol, ac eneinia ef/hi â’th Ysbryd Glân; galluoga ef/hi at dy wasanaeth a’i g/chadw yn y bywyd tragwyddol. Amen.

Mae’r gwasanaeth yn parhau ac mae’r ymgeiswyr yn derbyn Cymun Sanctaidd.