Bedydd

O ddechreuadau’r Eglwys Gristnogol, Bedydd fu’r ffordd i bobl ddod yn Gristnogion ac yn aelodau o’r Eglwys.  Mae’r Efengylau’n dweud wrthym fod Iesu ei hun wedi cael ei fedyddio gan Ioan Fedyddiwr yn afon yr Iorddonen a bod yr Iesu wedi dysgu i’w ddisgyblion fynd allan i’r byd a bedyddio. Mae Iesu’n dysgu ei bobl bod yn rhaid i bawb sydd am gael mynediad i’w deyrnas gael eu geni drachefn o ddŵr ac o’r Ysbryd. Bedydd yw arwydd a sêl yr enedigaeth newydd hon.

BaptismMae tair elfen bwysig i gael eich derbyn fel Cristion – y bedydd ei hun, conffyrmasiwn, ac ymuno â theulu addoli’r Eglwys, lle mae Cristnogion yn derbyn y Cymun Sanctaidd yn rheolaidd, sef corff a gwaed Crist.

Mae’n rhaid meithrin y rhai sy’n cael eu bedyddio fel plant yn y ffydd, eu cynnal trwy weddi a’u croesawu i fywyd o addoliad ac o wasanaethu’r Eglwys ac yn ddiweddarach, eu Conffyrmio (yr Esgob sy’n gwneud hyn). Ond pan fydd unigolion yn gallu ateb drostynt eu hunain, dylai’r cam o ymuno â theulu’r Eglwys fod trwy un weithred o gael eu derbyn lle mae Bedydd, Conffyrmasiwn a’r Cymun (Cymun Sanctaidd), gyda’i gilydd, yn mynegi’r weithred o:

  • droi cefn ar dywyllwch a phechod,
  • troi at Grist,
  • taenelliad neu drochiad yn nyfroedd y bedydd,
  • yr Esgob yn arddodi dwylo
  • cymryd rhan yn nheulu Cymunol yr Eglwys.

Dylid bedyddio fel arfer mewn eglwys yn ystod y Cymun. Taenellir dŵr dros ben y sawl sy’n cael ei fedyddio deirgwaith yn Enw Duw, y Tad, y Mab a’r Ysbryd Glân. Lle’n bosibl, gellir bedyddio’r rhai sy’n hŷn trwy fedydd trochiad mewn dŵr, fel pwll bedyddio. Mae’r weithred o fedyddio’n arwydd ein bod yn cymryd rhan ym marwolaeth yr Iesu a’i Atgyfodiad. Gan iddo farw a chael ei gladdu, rydyn ni’n suddo’n symbolaidd i’r dŵr bedyddio gydag ef. A chan iddo godi o farw’n fyw, rydyn ni’n codi o’r dŵr yn symbolaidd yn ei rym atgyfodol ef, wedi’n hadnewyddu. Dyna pam y gelwir bedyddio’n Sacrament y Pasg yn aml ac mae iddo ystyr arbennig pan mae’n digwydd yn ystod y Pasg ar ôl cyfnod o baratoi yn ystod cyfnod y Grawys.

Pan fydd plant yn cael eu bedyddio, mae eu rhieni a’u rhieni bedydd, a ddewisir yn ofalus, yn ymrwymo i gyfrifoldebau penodol. Dyna pam y mae rhieni a rhieni bedydd fel rheol yn cael eu helpu a’u cynorthwyo ymlaen llaw i ddeall eu cyfrifoldebau. Mae gan yr Eglwys leol swyddogaeth bwysig hefyd i’w cynorthwyo i feithrin eu plentyn yn y bywyd newydd y mae Bedydd yn ei gynnig.

Mae’r Eglwys yng Nghymru’n cydnabod bod hen batrymau sefydledig yn cyflwyno ffordd gwbl newydd o feddwl i deuluoedd a’u cymunedau. Nid yw llawer o blant sy’n cael eu bedyddio yn mynd drwy’r conffyrmasiwn, fel yr arferai ddigwydd, ac nid yw’r berthynas agos honno rhwng yr Eglwys a theuluoedd yn cael ei chynnal. Hefyd, byddai rhai am y cyfle i roi diolch ar enedigaeth eu plentyn a byddai’n well ganddynt adael i’r plentyn ddewis a yw am gael ei fedyddio a’i gonffyrmio yn nes ymlaen, pan fydd yn oedolyn.

Mae’r Eglwys yn darparu i blant gael eu bedyddio yn y gobaith a’r ymddiriedaeth y bydd rhieni a’r eglwys leol gyda’i gilydd yn eu hamgylchynu gyda ffydd fyw a fydd yn eu cynnal gydol eu hoes. Mae’r Eglwys hefyd yn darparu ar gyfer y rhai sy’n ymuno â’r bywyd Cristnogol o’r newydd, gan eu cefnogi, eu cyfarwyddo, eu dysgu a’u hannog wrth iddynt dderbyn gras yr Ysbryd Glân.

Yn ystod pob cam o ddod yn Gristion, mae’n bwysig bod pawb dan sylw’n paratoi’n gywir. Anogir rhieni a rhieni bedydd plant ifanc i ddeall yn llawn eu cyfrifoldebau a’u dyletswyddau i ddarllen y Beibl, gweddïo ac addoli’n rheolaidd, fel esiampl i’w plentyn. Disgwylir i blant hŷn ac oedolion sy’n cael eu bedyddio gymryd rhan mewn cwrs o gyfarwyddyd a pharatoad yn yr Eglwys. Mae aelodau’r eglwys leol yn gyfrifol am annog a chynorthwyo pawb sy’n dod at Grist, trwy osod esiampl. Hwyrach y byddant yn bresennol yn ystod pob cam o’r broses hon, i groesawu a chynnwys y rhai sydd newydd gael eu bedyddio a’u conffyrmio yng nghymdeithas yr Arglwydd Iesu Grist.