Gwybodaeth am wasanaeth diweddaru’r DBS ar gyfer ymgeiswyr

Mae’r Eglwys yng Nghymru yn cefnogi’r defnydd o wasanaeth diweddaru’r DBS er mwyn gwirio gwybodaeth datgelu yn ymwneud â phenodiadau newydd a phenodiadau presennol lle mae angen gwiriad DBS ar gyfer y rôl. O ganlyniad, os oes angen gwiriad DBS newydd ar gyfer eich rôl yn yr Eglwys yng Nghymru, bydd yn ofynnol i chi danysgrifio i wasanaeth diweddaru’r DBS fel rhan o’r broses hon.

Beth yw gwasanaeth diweddaru’r DBS?

Diolch i wasanaeth diweddaru’r DBS:

  • gall ymgeiswyr ddiweddaru eu Tystysgrifau Datgelu DBS;
  • gall cyflogwyr eraill wirio Tystysgrif Datgelu’r DBS – er enghraifft, os oes angen i glerigwr weithio mewn ysgolion, mae’n bosibl y bydd angen gwirio ei dystysgrif DBS

Ni all y cyflogwr gwblhau gwiriad statws os nad oes hawl gyfreithiol ganddo ofyn am gais DBS newydd ar gyfer y rôl y bydd yr unigolyn yn ei chyflawni.

Pam ddylwn i danysgrifio i Wasanaeth Diweddaru’r DBS?

Bydd modd i chi drosglwyddo’ch tystysgrif DBS rhwng swyddi neu rolau ac eithrio yn y sefyllfaoedd canlynol:

  • Mae’r cyflogwr neu’r sefydliad sy’n eich penodi yn gofyn i chi wneud cais am dystysgrif newydd
  • Mae angen tystysgrif ar gyfer ‘gweithlu’ gwahanol e.e. mae’r dystysgrif bresennol ar gyfer y gweithlu plant ac mae’r swydd neu’r rôl newydd ar gyfer y gweithlu oedolion
  • Mae angen tystysgrif lefel wahanol e.e. mae’r dystysgrif bresennol yn fanylach, ond mae’r swydd neu’r rôl newydd yn weithgaredd a reoleiddir ac mae angen gwirio’r rhestr o bobl sydd wedi’u gwahardd.

Gallwch reoli’ch tanysgrifiad ar-lein a gwirio’r tystysgrifau sydd wedi’u cofrestru gyda’r gwasanaeth, ychwanegu neu ddileu tystysgrifau, edrych ar y sefydliadau sydd wedi defnyddio’r gwasanaeth i wirio’ch tystysgrif, diweddaru manylion cyswllt ac adnewyddu neu ganslo’ch tanysgrifiad.

Ar ôl i chi danysgrifio i’r gwasanaeth diweddaru, gyda’ch caniatâd, gall eich cyflogwr fynd ar-lein a chwblhau ‘gwiriad statws’ uniongyrchol a di-dâl er mwyn canfod a yw’r wybodaeth yn nhystysgrif y DBS yn gyfredol. O ganlyniad, nid oes angen adnewyddu’r dystysgrif, a dim ond un gwiriad DBS sydd ei angen.

Sut allaf gofrestru i ddefnyddio’r gwasanaeth diweddaru?

Gallwch gofrestru i ddefnyddio’r gwasanaeth diweddaru yn https://www.gov.uk/dbs-update-service. Codir tâl blynyddol o £13 ar gyfer gweithwyr cyflogedig a chlerigion cyflogedig (gan gynnwys ordinandiaid) ond ni chodir tâl ar wirfoddolwyr. I gael gwybodaeth am sut i ofyn am ad-daliad, cysylltwch â Thîm Gweinyddol DBS yr Eglwys yng Nghymru.

Ni chodir tâl ar sefydliadau sydd am wirio’ch statws ar-lein.

Gallwch ddefnyddio’r rhif cyfeirnod ar eich ffurflen gais i gofrestru, ond mae’n rhaid i’r DBS dderbyn y ffurflen gais o fewn 28 diwrnod. Fel arall, gallwch gofrestru ar ôl derbyn eich tystysgrif, ond mae’n rhaid i chi wneud hynny o fewn 30 diwrnod i gyhoeddi’r dystysgrif. Dylech gadw cofnod o rif cyfeirnod eich ffurflen DBS (cornel dde uchaf tudalen 1). Os nad ydych chi’n cofrestru yn unol ag amserlenni’r DBS neu os nad ydych chi’n talu’ch tanysgrifiad blynyddol, bydd angen i chi gwblhau cais DBS newydd cyn gallu cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Diweddaru eto.

Ar ôl cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Diweddaru, dylech chi hysbysu Tîm Gweinyddol DBS yr Eglwys yng Nghymru trwy anfon neges e-bost i:DBSAdmin@churchinwales.org.uk

Sut alla i dynnu yn ôl caniatâd i’r Eglwys yng Nghymru gwblhau gwiriad statws ar-lein?

Gallwch dynnu yn ôl caniatâd i’r Eglwys yng Nghymru gwblhau gwiriad statws unrhyw bryd trwy gysylltu â Thîm Gweinyddol DBS yr Eglwys yng Nghymru. Er enghraifft, os ydych chi’n gadael eich rôl gyflogedig neu wirfoddol gyda’r Eglwys yng Nghymru, neu os yw’ch rôl yn newid ac nad ydych chi’n gweithio gyda phlant neu oedolion mewn perygl mewn gweithgaredd a reoleiddir, dylech gysylltu ar unwaith â Thîm Gweinyddol DBS yr Eglwys yng Nghymru yn DBSAdmin@churchinwales.org.uk er mwyn tynnu yn ôl eich caniatâd. Cofiwch na fydd yr Eglwys yng Nghymru yn ad-dalu cost y tanysgrifiad DBS heb eich caniatâd i gynnal gwiriadau statws.