Ffurflen gais DBS – Canllaw i Ymgeiswyr

Pam mae angen gwiriad DBS arnaf?

Yn gyffredinol, bydd angen i chi wneud cais am wiriad DBS os oes gennych chi gysylltiad â grwpiau agored i niwed, neu os ydych neu y byddwch yn ymgymryd â gweithgarwch a reoleiddir yn unol â diffiniad Deddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006 fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Diogelu Rhyddidau 2012. Os ydych/y byddwch yn ymgymryd â gweithgarwch a reoleiddir, bydd eich gwiriad DBS yn cynnwys gwiriad yn erbyn y rhestri gwahardd, gan nad oes hawl i unigolyn sydd wedi’i wahardd wneud y gwaith hwn.

Bydd yr Eglwys yng Nghymru yn cwblhau asesiad yn ymwneud â chymhwysedd y gwiriad DBS, ond os oes gennych bryder ynglŷn â’r cais, cysylltwch â Thîm Gweinyddol DBS yr Eglwys yng Nghymru.

Beth sydd angen i mi ei wneud?

Gofynnir i chi gwblhau dwy ffurflen:

Bydd yr unigolyn yn yr Eglwys yng Nghymru sy’n cwblhau’r gwiriad DBS yn darparu’r ffurflenni i’w cwblhau. Wedyn, bydd yn cyflwyno’r ffurflenni ar eich rhan i Dîm Gweinyddol DBS yr Eglwys yng Nghymru, sy’n Gorff Cofrestredig at ddibenion gwirio DBS.

Pa adrannau o’r ffurflen gais DBS y mae angen i mi eu cwblhau?

Mae’n rhaid i ymgeiswyr gwblhau adrannau a,b,c ac e. Peidiwch â chwblhau adrannau d,w,x,y neu z.

Sut alla i gael cymorth i gwblhau ffurflen gais DBS?

Os oes angen cymorth arnoch i gwblhau’r ffurflen, ffoniwch y DBS ar 03000 200 190 neu ewch i wefan y DBS. Mae’n rhaid cwblhau’r ffurflen yn gywir ac yn llawn. Bydd y DBS yn gwrthod ffurflenni anghywir, felly cofiwch gwblhau pob adran berthnasol.

Sut i gwblhau’r ffurflen

 • Defnyddiwch inc du a llythrennau mawr.
 • Peidiwch ag ysgrifennu ‘Amherthnasol’ neu ddileu adran nad yw’n berthnasol. Mae’n RHAID gadael adrannau amherthnasol yn wag.
 • Cwblhewch bob adran sydd wedi’i marcio’n felyn.
 • Ysgrifennwch yn glir a rhowch un nod yn unig ym mhob bocs.
 • Os ydych chi’n gwneud camgymeriad, dylech chi ddileu’r gair a’i gywiro ar y dde.
 • Rhowch groes (X) yn y bocsys i wneud dewisiadau.
 • Llofnodwch y ffurflen yn y bocs a ddarperir.
 • Peidiwch â defnyddio sticeri neu hylif cywiro, peidiwch â rhoi stampiau neu sticeri ar y ffurflen, a pheidiwch â styffylu unrhyw beth iddi.

Sut alla i osgoi camgymeriadau cyffredin?

 • Adran A7 ac A13 (dyddiadau pan oedd gennych enw gwahanol) – cwblhewch y dyddiadau ar ffurf MMBBBB, e.e. byddai mis Awst 2017 yn 082017. Gofalwch fod pob enw sy’n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd, ac sydd wedi’i ddefnyddio yn y gorffennol, yn cael ei nodi yn y ffurflen gais. Mae’n rhaid cynnwys unrhyw enwau canol. Os ydych chi wedi defnyddio mwy nag un cyfenw, mae’n rhaid i chi nodi’r enwau cyntaf a ddefnyddiwyd gennych gyda phob cyfenw ynghyd â’r mis a’r flwyddyn berthnasol.
 • Adran A20, 22 a 24 – Mae’n rhaid i chi ddatgan os oes gennych Rif Yswiriant Gwladol, Trwydded Yrru’r DU neu basbort. Os oes gennych chi un o’r rhain, neu bob un ohonynt, mae’n rhaid i chi nodi’r manylion yn Adran A a chyflwyno’r dogfennau fel rhan o’ch gwiriad adnabod. Hefyd, bydd angen i chi gyflwyno o leiaf un ddogfen ddiweddar sy’n cadarnhau’ch cyfeiriad er mwyn dilysu’ch cyfeiriad presennol, ynghyd â dogfen sy’n cadarnhau pob enw rydych chi wedi’i ddefnyddio. Os oes angen rhagor o gymorth arnoch, cysylltwch â Thîm Gweinyddol DBS yr Eglwys yng Nghymru.
 • Adran A14 (dyddiad geni) – nodwch y dyddiad ar ffurf DDMMBBBB, e.e. byddai 14 Gorffennaf 1973 yn 14071973
 • Adran A23 (rhif trwydded yrru) – nodwch y llythrennau a’r rhifau
 • Ni ddylech gwblhau Adran A28 ac A29 neu Adran D
 • Adran A37 (wedi byw yn y cyfeiriad ers) – cwblhewch y dyddiad ar ffurf MMBBBB
 • Adran A57 (dyddiad llofnod) – cwblhewch y dyddiad ar ffurf MMBBBB
 • Adran C – Mae’n rhaid i chi nodi’ch cyfeiriadau dros y 5 mlynedd diwethaf gan gynnwys codau post ar gyfer cyfeiriadau yn y DU, a nodi’r dyddiadau (misoedd a blynyddoedd) perthnasol ar ffurf MMBBBB.

Pa dystiolaeth adnabod sydd angen i mi ei darparu?

Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth adnabod i’r unigolyn sy’n cwblhau adran W o’ch ffurflen gais DBS. Mae gwybodaeth am dystiolaeth adnabod sy’n dderbyniol i’r DBS ar gael yn: https://www.gov.uk/government/publications/dbs-identity-checking-guidelines

Beth sydd angen i mi ei wneud nesaf?

Ar ôl i chi gwblhau’ch ffurflen gais DBS ac ar ôl i’ch dogfennau gael eu harchwilio wyneb yn wyneb, bydd y ffurflen yn cael ei dychwelyd i Dîm Gweinyddol DBS yr Eglwys yng Nghymru a fydd yn gwirio’r ffurflen, ei llofnodi a’i hanfon i’r DBS. Gallwch olrhain yr hyn sy’n digwydd i’ch ffurflen trwy ddefnyddio gwasanaeth olrhain ar-lein y DBS. Ond bydd angen i chi wybod rhif y cyfeirnod, felly nodwch Rif Cyfeirnod y Ffurflen sydd i’w weld yn y gornel dde uchaf ar dudalen flaen y ffurflen. Ar ôl i’r DBS gasglu’r wybodaeth berthnasol, mae’r gwiriad yn cael ei gwblhau ac mae tystysgrif DBS (eich cofnod troseddol) yn cael ei hanfon atoch chi yn unig. Er mwyn prosesu’ch cais i weithio gyda’r Eglwys yng Nghymru, mae angen i chi danysgrifio i Wasanaeth Diweddaru’r DBS ac anfon eich tystysgrif i Dîm Gweinyddol DBS yr Eglwys yng Nghymru.

Pryd fydd fy nghais DBS yn cael ei gwblhau?

Gallwch olrhain cynnydd eich cais trwy ddefnyddio rhif eich ffurflen gais trwy’r DBS yn https://secure.crbonline.gov.uk/enquiry/enquirySearch.do. Os ydych chi’n cynnwys eich cyfeiriad e-bost, byddwch chi’n derbyn diweddariadau ar lle mae’r cais arni gan Dîm Gweinyddol DBS yr Eglwys yng Nghymru.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS dylech chi ei hanfon i:

Tîm Gweinyddol DBS yr Eglwys yng Nghymru
Swyddfa’r Dalaith,
2 Sgwâr Callaghan,
Caerdydd,
CF10 5BT

gan ddefnyddio’r amlen â stamp a roddwyd i chi wrth gwblhau ffurflen gais y DBS.

Wedyn, bydd modd asesu unrhyw wybodaeth am gofnod troseddol. Fel arfer, caiff eich tystysgrif ei dychwelyd i chi o fewn 7 diwrnod gwaith.

Nodwch na allwch weithio gyda phlant a/neu oedolion sy’n agored i niwed nes bod y dystysgrif DBS wedi’i hystyried a nes eich bod yn derbyn cadarnhad gan yr Eglwys yng Nghymru bod gennych ganiatâd i ymgymryd â’r gweithgareddau hyn.

Gwasanaeth diweddaru’r DBS

Mae’r Eglys yng Nghymru yn cefnogi’r defnydd o wasanaeth diweddaru’r DBS er mwyn gwirio gwybodaeth datgelu yn ymwneud â phenodiadau newydd a phenodiadau presennol lle mae angen gwiriad DBS ar gyfer y rôl. O ganlyniad, os oes angen gwiriad DBS ar gyfer eich rôl yn yr Eglwys yng Nghymru, bydd yn ofynnol i chi danysgrifio i Wasanaeth Diweddaru’r DBS er mwyn hwyluso hyn.

I ddysgu mwy am Wasanaeth Diweddaru’r DBS, a fydd yn osgoi’r angen i chi gwblhau ceisiadau papur yn y dyfodol, ewch i’n Gwybodaeth am Wasanaeth Diweddaru’r DBS ar gyfer ymgeiswyr. Ar ôl cofrestru gyda’r gwasanaeth a rhoi caniatâd i’r Eglwys yng Nghymru weld eich cofnod DBS ar-lein, ni fydd angen i chi gwblhau ffurflen gais DBS arall neu gyflwyno tystiolaeth adnabod wrth wasanaethu yn yr Eglwys yng Nghymru. Bydd Tîm Gweinyddol DBS yr Eglwys yng Nghymru yn gallu gwirio’ch statws yn syth, gan gwblhau gwiriadau’n achlysurol (yn unol â’r polisi) heb ofyn i chi gwblhau ffurflenni newydd. Os ydych chi’n wirfoddolwr, mae Gwasanaeth Diweddaru’r DBS ar gael am ddim. Os ydych chi’n glerig, yn ordinand dan hyfforddiant neu’n weithiwr cyflogedig, bydd yr Eglwys yng Nghymru yn ad-dalu cost tanysgrifiad blynyddol tra eich bod yn cyflawni’r rôl ac yn cydsynio i’r Eglwys yng Nghymru gwblhau gwiriadau statws.