Canllaw ar gyfer gwirio hunaniaeth ymgeisydd DBS

Beth yw fy rôl fel rhywun sy’n gwirio hunaniaeth ymgeisydd DBS?

Trwy lofnodi’r datganiad yn Adran W o’r ffurflen gais DBS, rydych chi’n cadarnhau eich bod wedi nodi hunaniaeth yr ymgeisydd trwy archwilio amrywiaeth o ddogfennau a nodir yn y canllaw DBS, wedi dilysu’r wybodaeth a ddarparwyd gan yr ymgeisydd yn adrannau A a B, ac wedi cwblhau’r bocsys gwirio dilysiad.

Pa ddogfennau y mae angen i mi eu harchwilio?

Mae’r DBS yn pennu pa ddogfennau y mae angen eu harchwilio er mwyn dilysu hunaniaeth. Bydd angen i chi archwilio dogfennau dilys, cyfredol a gwreiddiol sy’n gwneud y canlynol:

  • Cynnwys ffotograff o’r ymgeisydd i gadarnhau ei hunaniaeth.
  • Cadarnhau dyddiad geni, enw cyfredol a chyfeiriad presennol ymgeisydd, gan gadarnhau bod y manylion hyn yn cyfateb i wybodaeth arall sydd wedi’i darparu.
  • Nodi enw presennol yr ymgeisydd a dilyn canllawiau os yw wedi newid ei enw yn y gorffennol. Mae’n rhaid i’r ymgeisydd ddatgan unrhyw newid enw a chyflwyno dogfen sy’n dangos hynny.
  • Cadarnhau holl gyfeiriadau’r ymgeisydd dros y 5 mlynedd diwethaf.

Sut allaf fod yn siŵr bod y dogfennau adnabod yn ddilys?

Rydym yn awgrymu’n gryf y dylech chi ddefnyddio gwefan y DBS i gael y canllawiau diweddaraf ar wirio hunaniaeth, canfod twyll a gweld rhestr o’r dogfennau sy’n dderbyniol ar hyn o bryd. Bydd angen i chi gymharu’r dogfennau â’r ymgeisydd, felly bydd rhaid i chi gyfarfod â’r ymgeisydd wyneb yn wyneb. https://www.gov.uk/guidance/documents-the-applicant-must-provide

Sut ddylwn i gwblhau’r ffurflen fel y sawl sy’n gwirio hunaniaeth?

Fel yr unigolyn sy’n archwilio’r ddogfen adnabod wreiddiol, mae angen i chi gwblhau adran W. Hefyd, bydd angen i chi gwblhau’r bocsys piws â’r teitl “at ddefnydd y corff cofrestredig yn unig” i gadarnhau bod manylion yr ymgeisydd yn cyfateb i’r dogfennau adnabod.

ADRAN A: MANYLION YR YMGEISYDD

Dilysu A1- 3 – os yw’r enw sydd wedi’i ddarparu gan yr ymgeisydd yn wahanol i’w enw adeg ei eni, mae’n rhaid i chi sicrhau eich bod yn defnyddio’r dogfennau perthnasol, e.e. tystysgrif priodas neu weithred newid enw, sy’n dilysu’r newid enw.

Dilysu A14 – mae’n rhaid i’r ymgeisydd ddarparu o leiaf un ddogfen i chi allu dilysu ei ddyddiad geni.

Dilysu A21 – os yw’r ymgeisydd wedi dewis ‘oes’ i gwestiwn A20 i nodi bod ganddo rif yswiriant gwladol, dylech ofyn am weld y ddogfen berthnasol er mwyn sicrhau bod y rhif a nodwyd yn y ffurflen yn cyfateb i’r rhif Yswiriant Gwladol yn y ddogfen adnabod a ddarparwyd. Os ydych chi wedi gweld y ddogfen, rhowch groes yn y bocs dilysu. Os nad ydych wedi’i gweld, gadewch y bocs yn wag.

Dilysu A23 – os yw’r ymgeisydd wedi dewis ‘oes’ i gwestiwn A22 i ddangos bod ganddo drwydded yrru ddilys y DU, dylech sicrhau bod rhif y drwydded yrru a nodwyd yn y ddogfen wreiddiol yn cyfateb i’r wybodaeth a ddarparwyd gan yr ymgeisydd yn y ffurflen. Os ydych chi wedi gweld y ddogfen, rhowch groes yn y bocs dilysu. Os nad ydych wedi’i gweld, gadewch y bocs yn wag.

Dilysu A25 – os yw’r ymgeisydd wedi dewis ‘oes’ i gwestiwn A24 i ddangos bod ganddo basbort dilys, dylech sicrhau bod rhif y pasbort a nodwyd yn y ffurflen gais yn cyfateb i’r pasbort dilys, a gwirio ansawdd a chyflwr cyffredinol y pasbort. Mae’n rhaid i ddyddiad dilysu Pasbort y DU fod o fewn 10 mlynedd. Os ydych chi wedi gweld y pasbort, rhowch groes yn y bocs dilysu. Os nad ydych wedi’i weld, gadewch y bocs yn wag.

Os nad yw’r ymgeisydd yn gallu darparu’r manylion perthnasol yn y ddogfen, dylai ddefnyddio bocs gwybodaeth ychwanegol ar ddalen barhad y DBS i egluro pam nad yw’n gallu darparu’r manylion. Hefyd, bydd angen i chi weld dogfennau amgen derbyniol er mwyn dilysu hunaniaeth yr ymgeisydd.

I gael rhagor o wybodaeth am brawf o gyfeiriad sy’n dderbyniol i’r DBS, ewch i wefan y DBS.

DILYSU ADRAN B

Mae’n rhaid dilysu cyfeiriad presennol yr ymgeisydd hefyd. Rhowch groes yn y bocs dilysu yn adran B i gadarnhau eich bod wedi gwneud hyn.

Gwybodaeth ychwanegol

Os oes gennych chi wybodaeth ychwanegol, gan gynnwys cyfeiriadau ychwanegol nad oes lle ar eu cyfer yn ffurflen gais y DBS, fe allwch lawrlwytho dalen barhad o wefan y DBS yma: https://www.gov.uk/government/publications/dbs-continuation-sheet

Mae’n bwysig nodi na allwch wirio hunaniaeth aelod o’ch teulu – mae’n rhaid i rywun arall yn yr Eglwys yng Nghymru gynorthwyo gyda’r cais DBS mewn sefyllfa o’r fath.