Rhoi Yn Syth

Ateb cwestiynau am roi yn syth

Oes rhaid imi fod yn talu treth i ddefnyddio’r cynllun?

Na does dim rhaid ichi fod yn talu treth; gallwch ddewis roi trwy Roi yn Syth a’n cyfarwyddo i beidio a hawlio ad-daliad treth. Os felly, dylech nodi hynny’n glir ar y ffurflen.

Oes rhaid imi roi cyfarwyddyd i’m banc?

Dim ond os buoch yn rhoi trwy Orchymyn Sefydlog. (Bydd yn rhaid ichi ganslo’r Gorchymyn Sefydlog neu fe dynnir dau swm allan o’ch cyfrif.) Dylid rhoi gwybod i Swyddfa’r Dalaith unwaith yr ydych wedi cwblhau’r ffurflenni Debyd Uniongyrchol.

A allaf fi barhau i gyfrannu yn uniongyrchol i’m heglwys?

Os dymunwch, gallwch roi i’ch eglwys trwy Orchymyn Sefydlog, amlen wythnosol neu siec. Os yw’r rhoddion hyn i hawlio ad-daliad treth rhaid ichi gwblhau Datganiad Cymorth Rhodd er budd eich eglwys. Dylech drafod hyn gyda’ch Ysgrifennydd Cymorth Rhodd.

Sut y bydd fy Ysgrifennydd Cymorth Rhodd yn gwybod fy mod i’n rhoi arian at yr eglwys?

Bydd Swyddfa’r Dalaith yn rhoi gwybod yn fisol i bob Ysgrifennydd Cymorth Rhodd am y rhoddion a’r ad-daliadau treth a delir i gyfrif yr eglwys a phwy a’u gwnaeth.

A all gwr a gwraig ddefnyddio’r cynllun?

Gallant os yw’r gwr a’r wraig yn talu treth gallant ddefnyddio’r cynllun. Fodd bynnag, bydd angen iddynt gwblhau ffurflenni Cymorth Rhodd ar wahan, hyd yn oed os cesglir y rhoddion o’r un cyfrif banc. Ni all Yr Eglwys yng Nghymru dderbyn ymrwymiad Cymorth Rhodd ar y cyd rhwng dau.

Sut y gallaf fi gynyddu neu leihau fy rhodd?

Yn syml, trwy hysbysu Swyddfa’r Dalaith mewn ysgrifen gan gynnwys eich cyfeirif Cymorth Rhodd. Eich rhodd chi yw hon, a gallwch ei newid fel y mynnoch; chi sy’n rheoli bob amser.

Beth os byddaf fi’n newid eglwys?

Os byddwch yn newid eglwys ac am ailgyfeirio eich rhodd, rhowch wybod i Swyddfa’r Dalaith mewn ysgrifen gan gynnwys eich cyfeirif cymorth rhodd.

Beth os byddaf fi’n peidio a thalu treth?

Rhaid ichi hysbysu Swyddfa’r Dalaith cyn gynted ag y bo modd. Chi sydd i benderfynu a ydych am ganslo’r Debyd Uniongyrchol neu dim ond am gyfarwyddo’r Swyddfa i beidio a hawlio ad-daliad treth.

Sut y gallaf fi newid fy rhodd fisol?

Yn syml, trwy hysbysu Swyddfa’r Dalaith o’r swm newydd yr ydych am ei roi. Gellir dewis cynyddu eich rhodd yn flynyddol yn unol a’r Mynegai Prisiau Adwerthol. Os dewiswch hynny fe fyddwn yn cysylltu â chi mewn ysgrifen cyn y telir y swm newydd. Chi sydd wrth y llyw bob amser gyda’ch rhoddion.

A allaf fi roi fy rhoddion Rhoi yn Syth trwy Orchymyn Sefydlog?

Na. Trefn Ddebyd Uniongyrchol yw’r drefn Rhoi yn Syth. Felly, yn anffodus ni all dderbyn rhoddion trwy Orchymyn Sefydlog.

 

Sut I ymuno

  1. Mae popeth y mae arnoch ei angen yn y ffurflen hon
  2. Cwblhewch y ffurflen ymrwymo i Gymorth Rhodd ar dudalen 7 a’r ffurflen Debyd Uniongyrchol ar dudalen 8
  3. Tynnwch allan adran amlen y llyfryn hwn. Glychwch y man gludiog ar dudalen 6 a’i selio (efallai y byddwch am osod tap ar yr ochrau). Does dim angen stamp; mae’r postio am ddim.

Trafod â rhywun yn yr Eglwys yng Nghymru

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cynllun Rhoi yn Syth, cysylltwch â Glenda Edwards:

Ffon: 02920 348216

Ebost: glendaedwards@eglwysyngnghymru.org.uk

Neu ysgrifennwch at: Yr Eglwys yng Nghymru, 2 Sgwâr Callaghan, Caerdydd, CF10 5BT