Newid yn yr Hinsawdd

Mae gweithgarwch dyn yn newid hinsawdd y byd ar raddfa sy’n bygwth gwneud niwed mawr i natur a lles pobl, yn enwedig pobl dlawd. Gallwch weld crynodeb o’r dystiolaeth yn y ddogfen atodedig NEWID YN YR HINSAWDD – Beth sy’n digwydd ac effeithiau posibl.

Mae hyn yn bwysig i ni Gristnogion gan ein bod yn stiwardiaid ar greadigaeth Duw a chan ei bod yn ddyletswydd arnom i helpu pobl yn eu tlodi. Felly, mae Corff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru wedi galw ar esgobaethau ac ardaloedd  gweinidogaeth i gymryd camau i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, ac i hyn gael ei gefnogi gan gamau gweithredu ledled Cymru. Nid yn unig ei bod hi’n iawn i ni fynd i’r afael â’r sefyllfa, ond hefyd, drwy wneud hyn, cawn gyfleoedd di-ri i gyfoethogi bywydau cymunedau’r eglwys.

Gan ymateb i benderfyniad y Corff Llywodraethol ar Newid yn yr Hinsawdd ym mis Medi 2015, gofynnwn am farn a syniadau plwyfi ac ardaloedd gweinidogaeth. Mae Holiadur wedi’i lunio a gwahoddir plwyfi ac ardaloedd gweinidogaeth i drafod a llenwi’r holiadur erbyn diwedd mis Chwefror 2016. Gellir ei lenwi’n electronig a’i ddychwelyd ar e-bost, neu ei lawrlwytho a’i argraffu.

Cliciwch YMA i fynd i’r holiadur Newid yn yr Hinsawdd.

Mae dogfennau ategol pellach ar gael hefyd, gweler NEWID YN YR HINSAWDD – Dogfen Drafod a NEWID YN YR HINSAWDD – Camau Posibl.

Diolch yn fawr – trwy ddysgu gyda’n gilydd, gallwn wneud gwahaniaeth.

CHASE (Church Action for Sustaining the Environment)  – mae’r mudiad hwn yn ceisio datblygu ateb yr eglwys i newid yn yr hinsawdd a materion amgylcheddol. Mae modd gweld manylion pellach am CHASE trwy glicio ar y ddolen ganlynol:

CHASE