Diogelu Plant a Phobl Ifanc

Côd Ymarfer Da Argymhellwyd gan “Safe from Harm” y Swyddfa Gartref

 1. Gweithredwch bolisi’r Eglwys yng Nghymru ar ddiogelu lles plant a phobl ifanc.
 2. Cynlluniwch waith yr esgobaeth/plwyf fel bod cyn lleied o sefyllfaoedd lle gallai camdrin plant a phobl ifanc ddigwydd.
 3. Cyflwynwch system sy’n caniatáu i blant a phobl ifanc siarad â pherson annibynnol.
 4. Gwnewch yn siwr fod y gweithdrefnau cytunedig i warchod plant a phobl ifanc yn berthnasol i’r holl staff cyflogedig a gwirfoddol.
 5. Rhowch ddyletswyddau penodol i’r holl staff cyflogedig a gwirfoddol.
 6. Defnyddiwch oruchwyliaeth staff a gwirfoddolwyr fel modd i warchod plant a phobl ifanc.
 7. Dylech drin bob ymgeisydd am waith sy’n golygu cyswllt â phlant a phobl ifanc yn yr un modd.
 8. Ceisiwch gael o leiaf un geirda, gorau i gyd gan berson sydd â phrofiad o waith cyflogedig neu wirfoddol yr ymgeisydd gyda phlant a phobl ifanc, os yw wedi gwneud hynny.
 9. Trafodwch holl brofiad yr ymgeiswyr o weithio neu gyswllt gyda phlant a phobl ifanc mewn cyfweliad cyn penodi.
 10. Gwnewch ymholiadau i weld a oes gan ymgeisydd unrhyw gollfarn am droseddau yn erbyn plant neu bobl ifanc.
 11. Gwnewch benodiadau cyflogedig a gwirfoddol yn amodol ar gwblhau cyfnod prawf yn llwyddiannus.
 12. Cyhoeddwch ganllawiau ar sut i ymdrin â datgelu, amau neu ganfod camdrin.
 13. Rhowch hyfforddiant i staff cyflogedig a gwirfoddol, eu cyd-lynwyr neu oruchwylwyr a llunwyr polisi, ar rwystro camdrin plant.