Pennod VII: Persondai

1.

 

Diffiniadau

 

Yn y Bennod hon ac yn y Rheoliadau Atodol yn ymwneud â Phersondai golyga:

(a)     “Bwrdd” Fwrdd Persondai yr Esgobaeth lle y mae’r Persondy ac a benodwyd fel y darperir ym Mhennod IV A;

(b)     “Arolygwr” yr Arolygwr Esgobaethol a benodwyd gan Gorff y Cynrychiolwyr ar gyfer yr esgobaeth lle y mae’r Persondy neu, os penodir mwy nag un, yr Arolygwr a benodwyd gan Gorff y Cynrychiolwyr i weithredu yn y rhan o’r esgobaeth lle y mae’r Persondy sydd dan sylw;

(c)     “Periglor” unrhyw un sy’n dal swydd eglwysig yn yr Eglwys yng Nghymru (ac eithrio Esgob Cadeiriol neu Esgob Cynorthwyol); a lle bo perigloriaeth yn wag oherwydd dyrchafu’r Periglor neu oherwydd iddo ymddeol, y cyn-Beriglor neu’r Periglor sy’n ymadael; a lle bo perigloriaeth yn wag oherwydd marwolaeth y Periglor, ei gynrychiolydd neu ei chynrychiolydd cyfreithiol personol;

(d)     “Persondy” unrhyw dŷ annedd (yn cynnwys ei ardd) a ddelir gan Gorff y Cynrychiolwyr ac y mae gofyn iddo yn ôl darpariaethau’r Bennod hon a’r Rheoliadau gael ei feddiannu gan Beriglor ac sy’n cynnwys tai deoniaid a chanoniaid, rheithordai, ficerdai, isganondai a thai curadiaid, ynghyd ag unrhyw adeiladau a thiroedd y bernir eu bod o fewn eu cwrtil ac nas eithriwyd trwy benderfyniad o’r eiddo’r Bwrdd gyda chymeradwyaeth Corff y Cynrychiolwyr;

(e)     “Cyfrif Bwrdd Persondai’r Esgobaeth” y gronfa a ddelir gan Fwrdd Cyllid yr Esgobaeth er budd yr esgobaeth honno, yn unol â rheoliad 3 y Rheoliadau;

(f)      “Cronfa Gwella Persondai’r Esgobaeth” gronfa a neilltuwyd gan Gorff y Cynrychiolwyr er budd esgobaeth, y gellir rhoi grantiau ohoni at godi Persondai newydd, neu at wella persondai sydd eisoes yn yr esgobaeth.

(g)     “Cyflafareddwr” gyflafareddwr a benodwyd fel y darperir yn y Rheoliadau.

 

2.

 

Onid yw’r Esgob wedi rhoi trwydded ddibreswyl i’r Periglor, neu bod y Periglor yng ngweinidogaeth ddi-dâl yr Eglwys yng Nghymru, rhaid i’r Periglor fyw yn y persondy ar amodau’r Rheoliadau yn ymwneud â Phersondai.