Mynegai Terfynol: Rhan 2

HEN BENNOD 1

(P)

 

1          P I       I 1

 

2          P I       1 2

 

3          P I       II 7

 

4          Hepgorwyd

 

5          P I       I 6(2)

 

6          P I       II 7

HEN BENNOD II

(P)

 

1            P II        I 1

 

2            P II        I 2

P V        I 1

 

3            P V        I 2

 

4            P II        I 3(a)

 

5(1)       P II        I 3

5(2)       RH II     I 1

5(3)       RH II     I 1.2

 

6            P II        1 4

 

7            RH II     I 3

 

8            RH II     I 5

 

9            RH II     I 4.1

 

10          P II        II 5

 

11(1)     P II        II 6

11(2)     RH II     II 8

 

12          RH II     II 9

 

13          RH II     II 10

 

14          P II        II 7

 

15(1/2)  RH II     II 11

15(3)     P II        II 8

 

16          RH II     II 12

 

17          P II        III 9

 

18          RH II     III 16

 

19          RH II     III 17

 

20          RH II     III 18

 

21          RH II     III 19

 

 

 

 

22          RH II     I 5

 

23          RH II     III 20

 

24          RH II     III 21

 

25          RH II     III 22

 

26          RH II     II 14

 

27          RH II     I 5

 

28          RH II     I 6

 

29          RH II     I 7

 

30          RH II     II 15

 

31          RH II     I 4.2

 

32          P II        VIII 37

 

33(1)     P II        IV 12

33(2)     P II        VIII 36

 

34          P II        VI 33

 

35          P II        VI 34

 

36          P II        IV 11

 

37          P II        IV 11

 

38          P II        V 27

 

39          P II        V 28

 

40          P II        V 29

 

41          P II        V 30

 

42          P II        V 31/32

 

43          P II        IV 11

 

44          RH II     III 23

 

 

 

 

45          RH II     III 24

 

46          RH II     III 25

 

47          P II        IV 17

 

48          RH II     III 26

 

49          RH II     III 27

 

50          RH II     III 28

 

51          RH II     III 29

 

52          RH II     III 30.1

 

53          RH II     III 30.2

 

54          RH II     III 30.3

 

55          RH II     III 31

 

56          P II        IV 13/20

 

57          P II        IV 21

 

58          P II        IV 22

 

59          P IVD    1

 

60          P IVD    2

 

61          P II        IV 25

 

62          P II        IV 26(1)

 

63          P II        IV 26(2)

 

64(1-4)  P II        IV 18

RH II     V 34

64(5)     RH II     V 35.1

64(6)     RH II     V 35.2

64(7)     RH II     V 35.3

 

65          RH II     V 36

 

66          RH II     VI 38

67          Hepgorwyd

 

68          RH II     VI 39

 

69          RH II     III 32

 

70          RH II     V 37.1

 

71          P I         3

 

72          P I         3

 

73          P I         4

 

74          RH II     V 37.2

 

75          RH II     V 37.3

 

76          P II        IV 19

 

77          RH II     V 37.4

 

78          P II        IV 15

 

79          P II        IV 16

 

80          P II        IV 16

 

81          P II        III 10

 

82          P I         6

HEN BENNOD III

(P)

 

1            Hepgorwyd

 

2            P III       II 2a

 

3            P III       II 2b

 

4            P III       II 2P

 

5            P III       II 2Rh

 

6            P III       III 6

 

7            P III       III 7

 

8            P III       III 8

 

9            P III       III 9

 

10          P III       II 2

 

11          P III       II 2

 

12          P III       II 2

 

13          P III       II 3(1)

 

14          P III       II 3(2-4)

 

15          P III       II 3(5)

 

16          P III       III 10

 

17          P II        IV 13

 

18          P III       II 5

 

19          P III       IV 11(1)

 

20          P III       V 17

 

21          P III       V 19

 

22          P III       IV 19

 

23          P III       V 20

 

24          P III       V 21

 

 

 

25          P III       V 22

 

26          P III       V 23

 

27          P III       V 29

 

28          P III       V 31

 

29          P III       V 13

 

30          P III       V 14

 

31          P III       II 4

 

32          P III       V 15/16

 

33          P III       V 24

 

34          P III       V 30

 

35          P III       V 28

 

36          P III       V 32

 

37          P III       IV 12

 

38          P III       IV 11(2)

 

39          P III       I 1

HEN BENNOD IV

(P)

 

1       P IV A        I 1

 

2       P IV A        II 7

 

3       P IV A        II 5(1)

RH IV A    II 2

 

4       P IV A        III 12.2

 

5       P IV A        II 6

 

6       P IV A        II 9a

 

7       P IV A        II 9b

 

8       P IV A        IV 19

 

9       P IV A        II 8/9c

 

10     RH IV A    II 4

 

11     RH IV A    II 6

 

12     P IV A        IV 20(2)

 

13     P IV A        II 10

 

14     P IV A        IV 22

 

15     RH IV A    II 5

 

16     P IV A        V 23(1)

 

17     P IV A        V 24

 

18     P IV A        V 25

 

19     P IV A        V 26

 

20     P IV A        V 27

 

21     P IV A        V 28

 

22     P IV A        IV 15

 

23     P IV A        VI 29

 

 

 

 

24     RH IV A    II 3

 

25     RH IV A    I 1.1

 

26     RH IV A    I 1.2

 

27     RH IV A    I 1.3

 

28     RH IV A   I 1.4

 

29     P IV A        I 2/3

 

30     P IV A        IV 16

 

31     P IV A        IV 18

 

32     P IV A        III 13

 

33     P IV A        III 14

 

34     P IV D       3

 

35     P IV D       4(1)

 

36     P IV D       4(2)(f)

 

37     P IV D       4(2)

 

38     P IV D       4(1)

 

39(1)                   P IV D        3(j)

39(2)                   P VI            8

 

40     P IV CH    4

 

41     P IV CH    5

 

42     P IV A        23(2)

 

43     P IV A        IV 21(2)

 

44     P II             IV 21

 

45     P IV A        I  4

 

46     hepgorwyd

 

 

 

 

47     P V            4(a)

HEN BENNOD V

(P)

 

1       P IV B        I 1

 

2       P IV B        III 5

 

3       RH IV B    III 6

 

4       RH IV B    III 7

 

5       RH. IV B   I 1/2/3

 

6(1)   RH IV B    I 2.1

6(2)   RH IV B    I 2.3

II 5.1

 

7       RH IV B    I 2.4

 

8       RH IV B    III 8

 

9       P IV B        IV 8

 

10     P IV B        IV 9

 

11     RH IV B    III 9

 

12     P IV B        III 6

 

13     RH IV B    III 10

 

14     RH IV B    III 11

 

15     P IV B        IV 7/10

 

16     RH IV B    III 12

 

17     P IV B        I 2

 

18     RH IV B    III 13

 

19     P V            4(a)


HEN BENNOD VI

(P)

 

1          P 1             II 1

 

2(1)     P IV C        II 4/5

2(3)     RH IVC     III 7

 

3          P IV C        II 4(4)

 

4          P IV C        II 6(1)

 

5          P IV C        III 8

 

6          P IV C        II 6(3)

 

7          P IV C        II 6(2)

 

8          P IV C        II 7

 

9          RH IVCPIII 9

 

10(1)   RH IV C    I 1

P IV C        I 1

10(2)   P IV C        I 2

10(3)   RH IVC     II 6

 

11       RH IV C    I 2

 

12       RH IV C    I 3

 

13       RH IV C    I 4

 

14       P IV C        I 3

 

15       P IV C        I 1(2)

 

16       P IV C        I 1(3)

 

17       P IV C        IV 13

RH IVC     V 14

 

18       P IV P        IV 14

 

19       RH IV C    V 16

 

20       RH IV C    V 15

 

 

 

 

 

 

21(1)   P IV C        II.15

21(2)   RH IV C    V17 1

21(3)   RH IV C    V 18

21(4)   RH IV C    V 18

21(5)   RH IV C    V 18

21(6)   RH IV C    V 18

21(7)   RH IV C    V 17.3

21(8)   RH IV C    V 17.3

21(9)   RH IV C    V 17.2

21(10)                   RH IV C   V 19

21A     P IV C        V 15

 

22       P IV C        III 8

 

23       P IV C        III 8(4)

RH IVC     IV 12

 

24       P IV C        III 9

RH IVC     IV 13

 

25       P IV C        III 10

 

26       P IV C        III 11

 

27       P IV C        III 12

 

28       RH IVC     IV 11

 

29       RH IV C    II 6

 

30       RH IV C    II 5

 

31       RH IV C    II 11.4

 

32       P V             4 (a)

HEN BENNOD VII

(P)

 

1(1)       P VI       1

 

2            P VI       3

 

3            P VI       2

 

4            P VI       4

 

5            P VI       5

 

6            P VI       6

 

7(1)       P VI       7(1)

7(2)       P VI       7(3)

7(4)       P VI       7(4)

7(5)       P VI Hepgorwyd

7(6)       P VI       7(5)

 

8            Hepgorwyd

 

9            RH VI   9

 

10          RH VI   1.1/2/4

 

11          RH VI   1.3

 

12          RH VI   2

 

13(1)     RH VI   1.5

13(2)     RH VI   1.6

13(3)     RH VI   1.7

 

14          RH VI   3.1

 

15          P IVA    IV 18

 

16          RH VI   4

 

17(1)     RH VI   5.1

17(2)     RH VI   5.2

 

18          RH VI   5.4

 

19          RH VI   6

 

20          RH VI   5.3

 

 

 

 

21          RH VI   3.2

 

22          RH VI   7

 

23          RH VI   10

 

24          RH VI   11

 

25          RH VI   12

 

26          RH VI   13

 

27          RH VI   13

 

28          RH VI   14

 

29          RH VI   15

 

30          RH VI   13.3

 

31          RH VI   16

 

32          RH VI   17

 

33          RH VI   17

 

34          P VI       11(1)

 

35          P VI       11(2)

 

36          P VI       11(3,4)

 

37          P VI       12

 

38          P VI       13(1)

 

39          P VI       13(2)

 

40          P VI       14

 

41(1)     RH VI   8.1

41(2)     RH VI   8.3

 

42          RH VI   8.2

 

43          RH VI   8.4

 

 

 

 

44          RH VI   8.5

 

45          RH VI   8.6

 

46          P VI       17

 

47          P VI       18

 

48          P VI       19

 

49          P VI       20

 

50          P VI       21

 

51          P VI       22

 

52          P VI       23

 

53          P VI       24

 

54          Hepgorwyd

 

55          P VI       25

 

56          P VI       26

 

57          P VI       27

 

58          P VI       15(1)

 

59          P VI       15(2)

 

60          P VI       15(3)

 

61          RH VI   18

 

62          eto

 

63          eto

 

64          eto

 

65          eto

 

66          P VI       10

 

67          P VI       8(a)

68          P VI       8(b)

 

69          P V        II 4(2)

 

70          P V        III 14.1

 

71          P V        III 14.2

 

72          P V        III 14.3

 

73          P V        III 14.4

 

74          P V        III 14.5

 

75          P V        III 14.6

 

76          P VI       16

HEN BENNOD VIII

(P)

 

1       P 1       I 7

 

2       P VIII     III 10(1)

 

3       RH V     I 2.1

 

4       RH V     I 2.2

 

5       RH V     I 2.3

 

6       RH V     I 4.3

 

7       RH V     I 1

 

8       RH V     I 3

 

9       P V        III 10

 

10     RH VI    II 6

 

11     RH V     I 4.1

 

12     RH V     I 4.2

 

13     RH V     I 16.1/16.2

 

14     RH V     I 20

 

15     RH V     I 21.1

 

16     P V        III 11

 

17     RH V     III 17.2

 

18     RH V     III 21.3

 

19     RH V     III 21.4

 

20     RH V     III 21.5

 

21     RH V     III 18

 

22     RH V     III 23

 

23     RH V     III 22

 

24     RH V     III 25

 

 

 

25     RH V     III 26

 

26     RH V     III 24

 

27     RH V     III 19

 

28     P V        III 12(1)

 

29     P VI       7(2)

 

30     P V        III 12(2)

 

31     P V        III 14

 

32     P V        II 7(2)

 

33     P V        III 13

HEN BENNOD IX

(P)

 

1          P 1        II 7

 

2          P 1        II 7

 

3          P V        II 4

 

4          P V        II 5(1)

 

5          P V        II 5(2)

 

6          P V        II 5(3)

 

7          RH V     II 6

 

8          RH V     II 5

 

9          RH V     II 8

 

10       RH V     II 9

 

11       P V        II 6

 

12       RH V     II 10.1

 

13       RH V     II 10.2

 

14       RH V     II 10.3

 

15       RH V     II 10.4

 

16       RH V     II 7

 

17       RH V     II 13.1

 

18       RH V     II 13.2

 

19       RH V     II 12

 

20       RH V     II 14

 

21       RH V     II 11

 

22       RH II     IV 33.1

 

23       RH II     IV 33.2

 

24       RH II     IV 33.3

 

25       RH V     II 15

 

26       P V        II 8

 

27       P V        II 9/7

 

28       P V        III 12(2)

HEN BENNOD X

(P)

 

1          P VII        1

 

2          RH VI      II 2

 

3          RH VI      II 2

 

4          RH VI      II 2

 

5          RH VI      II 2

 

6          RH VI      II 2

 

7          RH VI      II 2

 

8          RH VI      II 2

 

9          RH VI      II 2

 

10       RH VII     IV 8

 

11       RH VII     IV 9.4

 

12       RH VII     II 3

 

13       RH VII     III 6.4

 

14       RH VII     IV 9.1

 

15       RH VII     IV 9.2

 

16       RH VII     IV 9.3

 

17       P VII        2

RH VII     IX 22-27

 

18       RH VII     IV 9.5

 

19       RH VII     IV 10.1

 

20       RH VII     IV 10.4/5

 

21       RH VII     IV 10.2

 

22       RH VII     IV 10.5

 

23       RH VII     V 11

 

 

 

 

24       RH VII     V 11

 

25       RH VII     V 11

 

26       RH VII     V 11

 

27       RH VII     III 6.1

 

28       RH VII     III 6.3

 

29       RH VII     III 4.1

 

30       RH VII     III 4.4

 

31       RH VII     III 4.3

 

32       RH VII     III 4.2

 

33       RH VII     III 4.5

 

34       RH VII     III 5.1

 

35    RH VII     III 5.2

 

36       RH VII     III 6.2

 

37       RH VII     VII 16

 

38       RH VII     VII 17

 

39       RH VII     VI 12

 

40       RH VII     III 7

 

41       Hepgorwyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RHEOLIADAU ATODOL

 

1          RH VII     VII 13

 

2          RH VII     IX 20

 

3          RH VII     VII 14

 

4          RH VII     VII 14

 

5          RH VII     VII 15

 

6          RH VII     VII 18

 

7          RH VII     VII 19

 

8          RH VII     I 1.1

HEN BENNOD XI

(P)

 

1(1)     P IX         8(2)

1(2)     P IX         1

 

2          Hepgorwyd

 

3          Hepgorwyd

 

4          Hepgorwyd

 

5          Hepgorwyd

 

6          P IX         21/22

 

77       P IX         23

 

8          P IX         24

 

9          P IX         27

 

10       P IX         24/27

 

11       P IX         24/27

 

12       P IX         24/27

 

13       P IX         28

 

14       P IX         25

 

15       P IX         26

 

16       P V          3

 

17       P IX         43

 

18        P IX     8/9

 

19       P IX         10/11

 

20       P IX         13

 

21       P IX         12

 

22       P IX         14

 

23       P IX         15

 

 

 

 

24       P IX         16

 

25       P IX         20

 

26       P IX         18

 

27       P IX         17(1)

 

28       P IX         38

 

29       P IX         32

 

30       P IX         29

 

31        P IX     31

 

32        P IX     30

 

33       P IX         35

 

34        P IX     36

 

35        P IX     37

 

36(1)   P IX     18

36(    (2)          P IX     19

(3)   P IX     42

(4)   P IX     42

(5)   P IX     40

(6)   P IX     42

 

37       P IX         41

 

38       P IX         34

 

39       P IX         2/3/4

 

40       P IX         5

 

41        P IX     6/38

 

42       P IX         7

 

43       Hepgorwyd

 

44       Hepgorwyd

 

 

 

 

45       P IX 8/18

 

46       P IX         39

 

47       P I            5

 

 

HEN BENNOD XII

(P)

 

Rhan 1 Ymddeol

 

1            P VIII     1

 

2            P VIII     2

 

3            P VIII     3