Gweithio gyda ni

Mae Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu amrywiol, ac rydym yn annog ceisiadau gan bawb. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol, waeth a ydynt yn arddel y ffydd Gristnogol, ffydd wahanol neu heb ffydd o gwbl.

Mewn rhai achosion, mae’n bosibl y bydd angen i ymgeiswyr arddel y ffydd Gristnogol oherwydd gofyniad galwedigaethol diffuant. Os yw hyn yn berthnasol, bydd yr hysbyseb swydd yn ei nodi’n glir.

Rydym yn cynnig pecyn cyflog cystadleuol, wythnos waith 35 awr, cyfleoedd i weithio’n hyblyg, 25 diwrnod o wyliau sy’n codi i 30 diwrnod y flwyddyn, a chynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig deniadol.

Lleolir Swyddfa’r Dalaith yn Sgwâr Callaghan yng nghanol Caerdydd, yn agos i’r gorsafoedd rheilffordd, y canolfannau trafnidiaeth gyhoeddus a chanolfan siopa Dewi Sant. Lleolir y swyddfa mewn adeilad modern, hygyrch ar ffurf cynllun agored sy’n cynnwys cegin a man gorffwys i staff.

AROLYGYDD ESGOBAETH

GRADD G £42,692-£48,302 Rydym yn chwilio am Syrfëwr Adeiladau Siartredig neu unigolyn cymwys tebyg gyda phrofiad ymarferol o reoli a chynnal portffolio eiddo preswyl amrywiol ac eang. Byddwch yn gweithio yn Swyddfa’r Esgobaeth sydd ar Stryd Fawr, Llanelwy gan weithio’n bennaf ar draws siroedd y gogledd-ddwyrain. Bydd gennych wybodaeth drylwyr…

Cyfarwyddwr y Genhadaeth Gymraeg a Dwyieithog

Gradd F – £36,225 i £40,986 y flwyddyn Fel rhan o’n hymrwymiad i wasanaethu holl bobl Cymru fel sefydliad cenedlaethol dwyieithog, mae swydd newydd wedi’i chreu i roi cyngor i’r Esgobion a’u hesgobaethau ar y defnydd o’r Iaith Gymraeg a Chenhadaeth trwy gyfrwng y Gymraeg. Gwahoddir ceisiadau gan y rhai…

Closing date: 29 Ionawr 2018

PARAGYFREITHIWR

Cyflog £15,440 – £17,469 Gradd A Mae Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru yn gorff corfforaethol sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Mae’n darparu amrywiaeth o wasanaethau, yn cynnwys rheoli buddsoddiadau ac eiddo sy’n werth dros £600 miliwn, i gefnogi cenhadaeth a gweinidogaeth yr Eglwys yng Nghymru. Rydym yn chwilio am…

YSGRIFENNYDD/GWEINYDDYDD YR ADRAN

Cyflog £22,567 i £25,532 Gradd C Mae’r Adran Gyfreithiol yn darparu cyngor a chymorth i grwpiau a sefydliadau eraill yn yr Eglwys yng Nghymru ar amrywiaeth eang o faterion. Rydym yn chwilio am ysgrifennydd profiadol gyda gallu arbennig sy’n drefnus, yn meddu ar sgiliau prosesu geiriau o’r radd flaenaf ac…

CYNORTHWYYDD CYFREITHIOL

Penodiad Tymor Sefydlog 12 mis Cyflog £15,440 – £17,469 Mae Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru yn gorff corfforaethol sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Mae’n darparu amrywiaeth o wasanaethau, yn cynnwys rheoli buddsoddiadau ac eiddo sy’n werth dros £600 miliwn, i gefnogi cenhadaeth a gweinidogaeth yr Eglwys yng Nghymru. Rydym…

Gweinyddydd Rhwydwaith ac Ar-lein

Gradd E £31,474 – £35,610 Byddwch yn gyfrifol am reoli, cynnal a sicrhau’r defnydd gorau o rwydwaith yr Eglwys yng Nghymru. Mae’r rhwydwaith yn cynnwys elfennau LAN a WAN ac yn gwasanaethu 200 o ddefnyddwyr mewn pymtheg swyddfa ledled Cymru. Byddwch wedi’ch addysgu i lefel gradd, mewn pwnc TG, Gwyddoniaeth…

Derbynnydd Canolfan

Cyflog: £15,440-£17,469 35 awr yr wythnos Mae Canolfan Mihangel Sant yn chwilio am Dderbynnydd i weithio ar ddesg y Dderbynfa o ddydd i ddydd, ateb galwadau’r switsfwrdd a chyflawni dyletswyddau blaen swyddfa. Mae’r swydd yn cynnwys amrywiaeth eang o dasgau ariannol a gweinyddol mwy cyffredinol sy’n cefnogi’r busnes cynadleddau a…

TIWTOR PRESWYL A THIWTOR MEWN DIWINYDDIAETH

Crëwyd Athrofa Padarn Sant ar 1 Gorffennaf 2016 gan yr Eglwys yng Nghymru i wireddu gweledigaeth o ffurfiant a hyfforddiant eithriadol wedi’u seilio ar genhadu i holl bobl Duw ar ran yr Eglwys yng Nghymru. Mae Athrofa Padarn Sant yn dymuno penodi: Tiwtor Preswyl a Thiwtor mewn Diwinyddiaeth Gradd E…

Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Crëwyd Athrofa Padarn Sant ar 1 Gorffennaf 2016 gan yr Eglwys yng Nghymru i wireddu gweledigaeth o ffurfiant a hyfforddiant eithriadol wedi’u seilio ar genhadu i holl bobl Duw ar ran yr Eglwys yng Nghymru.  Cyfarwyddwr Gweithrediadau Gradd F (£36,225 – £40,986) Dyma rôl newydd sydd wedi’i chreu i wneud…

TIWTOR Tîm Ymchwil

TIWTOR – Tîm Ymchwil Gradd E (£34,742) Mae’r Eglwys wedi cydnabod bod arni angen adran ymchwil gref, sy’n llunio ac yn sbarduno gwaith meddwl diwinyddol o ddifrif ynghylch cyd-destun y genhadaeth yng Nghymru. Mae prosiectau ymchwil sy’n wirioneddol bwysig i’r eglwys eisoes yn codi ymysg ymarferwyr blaenllaw yn yr Eglwys,…

Cynorthwyydd Arlwyo

Cynorthwyydd Arlwyo (1 x Rhan-amser a Gwaith dros dro) Canolfan Mihangel Sant, Caerdydd Cyflog £8.42 yr awr 25 awr yr wythnos Mae Canolfan Mihangel Sant yn awyddus i recriwtio Cynorthwyydd Arlwyo aml sgiliau a fydd yn atebol i’r Goruchwylydd Arlwyo. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ar y safle am…

Swyddog Adnoddau Cenhadu

Mae Bwrdd Cyllid Esgobaeth Tyddewi yn dymuno penodi i’r Swydd Esgobaethol allweddol hon, fel rhan o’n strategaeth ‘Meithrin Gobaith’, berson a fydd yn barod i: Annog pobl a phlwyfi i sylweddoli a chyflawni eu cenhadaeth, gan ddefnyddio’r adnoddau oll sydd wrth law. Meithrin y ddealltwriaeth fod stiwardiaeth yn rhan amlwg…

Swyddog Cyllid – Buddsoddiadau

Swyddog Cyllid – Buddsoddiadau Graddfa Gyflog – £31,225 – £35,328   Mae Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru yn elusen gofrestredig sy’n rheoli portffolio buddsoddi o dros £500 miliwn yn ogystal â phortffolio eiddo sylweddol. Prif swyddogaeth y sefydliad yw cynnal a rheoli asedau’r Eglwys yng Nghymru i ymateb i’r…