Y Deyrnas 2

Blwyddyn C
Grŵp I
Lliw: Green

C076 - Kingdom 2 - Welsh
Cliciwch y llun i weld tudalennau’r Llithiadur am yr wythnos hon

Colect 134 (Testun a ddangosir)

Ôl Gymun 135 (Testun a ddangosir)

 

Prif Wasanaeth (Testun a ddangosir)
Job 19. 23-27a
Salm 17. 1-8, [9]
2 Thesaloniaid 2. 1-5, 13-17
Luc 20. 27-38

Ail Wasanaeth (Testun nas dangosir)
Salm 40
1 Brenhinoedd 3. 1-15
Rhufeiniaid 8. 31-39
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn Gymun, defnyddir fel Efengyl: Mathew 22. 15-22

Trydydd Gwasanaeth (Testun nas dangosir)
Salmau 20; 90
Eseia 2. 1-5
Iago 3. 13-18

 

Colect 134
Hollalluog Dad,
dy ewyllys yw adfer pob peth
yn dy annwyl Fab, Brenin pawb;
llywia galonnau a meddyliau
pawb sydd mewn awdurdod,
a dwg deuluoedd y cenhedloedd,
a wahanwyd ac a rwygwyd gan anrhaith pechod,
i fod dan ei lywodraeth gyfiawn a thyner ef;
caniata hyn er mwyn dy Fab Iesu Grist,
i’r hwn gyda thi a’r Ysbryd Glân
y bo’r deyrnas, y gallu a’r gogoniant,
yn oes oesoedd.

 

Ôl Gymun 135
Dduw tangnefedd,
y cyhoeddodd dy Fab Iesu Grist y deyrnas
ac adfer y drylliedig i gyfanrwydd bywyd:
edrych yn dosturiol ar ing y byd,
a bydded i ti trwy dy nerth iachaol
gyfannu’r bobloedd a’r cenhedloedd;
trwy ein Harglwydd a’n Gwaredwr Iesu Grist.

 

Job 19. 23-27a
O na fyddai fy ngeiriau wedi eu hysgrifennu! O na chofnodid hwy mewn llyfr, wedi eu hysgrifennu â phin haearn a phlwm, a’u naddu ar garreg am byth! Oherwydd gwn fod fy amddiffynnwr yn fyw, ac y saif o’m plaid yn y diwedd; ac wedi i’m croen ddifa fel hyn, eto o’m cnawd caf weld Duw. Fe’i gwelaf ef o’m plaid; ie, fy llygaid fy hun a’i gwêl, ac nid yw’n ddieithr.

 

Salm 17. 1-8, [9]
Testun Beiblaidd
Gweddi. I Ddafydd. Gwrando, ARGLWYDD, gri am gyfiawnder; rho sylw i’m llef a gwrandawiad i’m gweddi oddi ar wefusau didwyll. Doed fy marn oddi wrthyt ti, edryched dy lygaid ar yr hyn sy’n iawn.
Profaist fy nghalon a’m gwylio yn y nos, chwiliaist fi ond heb gael drygioni ynof. Ni throseddodd fy ngenau fel y gwna eraill, ond fe gedwais eiriau dy wefusau. Ar lwybrau’r anufudd byddai fy nghamau’n pallu, ond ar dy lwybrau di nid yw fy nhraed yn methu.
Gwaeddaf arnat ti am dy fod yn f’ateb, O Dduw; tro dy glust ataf, gwrando fy ngeiriau.
Dangos dy ffyddlondeb rhyfeddol, ti, sy’n gwaredu â’th ddeheulaw y rhai sy’n llochesu ynot rhag eu gwrthwynebwyr. Cadw fi fel cannwyll dy lygad, cuddia fi dan gysgod dy adenydd [rhag y drygionus sy’n fy nistrywio, y gelynion sydd yn eu gwanc yn f’amgylchu.]

Salmau Pwyntiedig
Gwrando, Arglwydd / gri • am gyf/iawnder :
rho / sylw / i’m – / llef
A gwran/dawiad • i’m / gweddi :
oddi / ar we/fusau • di/dwyll.
Doed fy marn oddi / wrthyt / ti :
edryched dy / lygaid • ar yr / hyn sy’n / iawn.
Profaist fy nghalon a’m / gwylio • yn y / nos :
chwiliaist fi ond heb / gael dryg/ioni / ynof.
Ni throseddodd fy ngenau fel y / gwna – / eraill :
ond fe gedwais / eiriau / dy we/fusau.
Ar lwybrau’r anufudd byddai fy / nghamau’n / pallu :
ond ar dy lwybrau di nid / yw fy / nhraed yn / methu.
Gwaeddaf arnat ti am dy fod yn / f’ateb • O / Dduw :
tro dy glust ataf / gwran–/do fy / ngeiriau.
Dangos dy ffyddlondeb rhyfeddol •
ti, sy’n gwaredu / â’th dde/heulaw :
y rhai sy’n llochesu ynot / rhag eu / gwrthwy/nebwyr.
Cadw fi fel / cannwyll • dy / lygad :
cuddia fi dan / gysgod / dy a/denydd
[Rhag y drygionus / sy’n • fy nis/trywio :
y gelynion sydd yn eu / gwanc – / yn f’am/gylchu.]

 

2 Thesaloniaid 2. 1-5, 13-17
Ynglŷn â dyfodiad ein Harglwydd Iesu Grist, a’n cydgynnull ni ato ef, yr wyf yn deisyf arnoch, gyfeillion, beidio â chymryd eich ysgwyd yn ddisymwth allan o’ch pwyll, na’ch cynhyrfu gan ddatganiad ysbryd, neu air, neu lythyr yn honni ei fod oddi wrthym ni, i’r perwyl fod Dydd yr Arglwydd eisoes wedi dod. Peidiwch â chymryd eich twyllo gan neb mewn unrhyw fodd; oherwydd ni ddaw’r Dydd hwnnw nes i’r gwrthgiliad ddod yn gyntaf, ac i’r un digyfraith, plentyn colledigaeth, gael ei ddatguddio. Dyma’r gwrthwynebydd sy’n ymddyrchafu yn erbyn pob un a elwir yn dduw neu sy’n wrthrych addoliad, nes eistedd ei hunan yn nheml Duw, gan gyhoeddi mai ef sydd Dduw. Onid ydych yn cofio fy mod wedi dweud hyn wrthych pan oeddwn eto gyda chwi?
Ond fe ddylem ni ddiolch i Dduw bob amser amdanoch chwi, gyfeillion annwyl gan yr Arglwydd, am i Dduw eich dewis chwi fel y rhai cyntaf i brofi iachawdwriaeth trwy waith sancteiddiol gan yr Ysbryd a thrwy gredu’r gwirionedd. I hyn y galwodd ef chwi, trwy’r Efengyl yr ydym ni yn ei phregethu: i feddiannu gogoniant ein Harglwydd Iesu Grist. Am hynny, gyfeillion, safwch yn gadarn, a glynwch wrth y traddodiadau yr ydych wedi eu dysgu gennym ni, naill ai ar air neu trwy lythyr.
A bydded i’n Harglwydd Iesu Grist ei hun, a Duw ein Tad, yr hwn sydd wedi ein caru ac wedi rhoi i ni ddiddanwch tragwyddol a gobaith da trwy ras, ddiddanu eich calonnau a’ch cadarnhau ym mhob gweithred a gair da!

 

Luc 20. 27-38
Daeth ato rai o’r Sadwceaid, y bobl sy’n dal nad oes dim atgyfodiad. Gofynasant iddo, “Athro, ysgrifennodd Moses ar ein cyfer, os bydd rhywun farw yn ŵr priod, ond yn ddi-blant, fod ei frawd i gymryd y wraig ac i godi plant i’w frawd. Yn awr, yr oedd saith o frodyr. Cymerodd y cyntaf wraig, a bu farw’n ddi-blant. Cymerodd yr ail a’r trydydd hi, ac yn yr un modd bu’r saith farw heb adael plant. Yn ddiweddarach bu farw’r wraig hithau. Beth am y wraig felly? Yn yr atgyfodiad, gwraig prun ohonynt fydd hi? Oherwydd cafodd y saith hi’n wraig.”
Meddai Iesu wrthynt, “Y mae plant y byd hwn yn priodi ac yn cael eu priodi; ond y rhai a gafwyd yn deilwng i gyrraedd y byd hwnnw a’r atgyfodiad oddi wrth y meirw, ni phriodant ac ni phriodir hwy. Ni allant farw mwyach, oherwydd y maent fel angylion. Plant Duw ydynt, am eu bod yn blant yr atgyfodiad. Ond bod y meirw yn codi, y mae Moses yntau wedi dangos hynny yn hanes y Berth, pan ddywed, ‘Arglwydd Dduw Abraham a Duw Isaac a Duw Jacob’. Nid Duw’r meirw yw ef, ond y rhai byw, oherwydd y mae pawb yn fyw iddo ef.”

 

Documents:

Cedwir pob hawl. Ni ellir atgynhyrchu, na chadw ar system adfer, unrhyw  
ran o’r cyhoeddiad hwn, na’i drosglwyddo mewn unrhyw ddull na thrwy  
unrhyw gyfrwng, electronig, mecanyddol, llungopïo, recordio nac arall, heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw oddi wrth ddeiliad yr hawlfraint priodol, ac eithrio fel y caniateir isod. 
 
 
Atgynhyrchu: 
Gellir storio ac atgynhyrchu’r ddogfen hon i’w defnyddio’n ddi-dâl ar yr amod na werthir mo’r copïau, na chynhyrchir mwy na 500 copi a bod enw’r plwyf, y gadeirlan neu’r sefydliad yn ymddangos ar y clawr blaen neu ar y dudalen gyntaf neu fel pennawd neu droednodyn ar ddalen sengl. Dylid cynnwys y gydnabyddiaeth a ganlyn: 
Testun allan o Gair yr Arglwydd 2011 – yr Eglwys yng Nghymru 
Hawlfraint Cyhoeddiadau’r Eglwys yng Nghymru 2011. 
 
 
Gwybodaeth am ffynonellau: 
Colectau a Gweddïau Ôl-Gymun o’r llyfr Y Calendr Newydd a’r Colectau  
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2003 
ISBN – 1853115495 
 
Salmau Pwyntiedig o’r llyfr Gweddi Ddyddiol 
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2010 
ISBN – 9781853119347 
 
Defnyddiwyd a Salms trwy ganiatâd ddyfyniadau o’r Beibl Cymraeg Newydd a’r Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 Cymdeithas (Brydeinig a Thramor) y Beibl. Cedwir pob hawl.