Sul y Gweddïau

Blwyddyn C
Grŵp I
Lliw: White

Pasg Chwech

C045 - Easter 6 - Welsh

Cliciwch y llun i weld tudalennau’r Llithiadur am yr wythnos hon

 

Colect 71 (Testun a ddangosir)

Ôl Gymun 72 (Testun a ddangosir)

Prif Wasanaeth (Testun a ddangosir)
Pan ddefnyddir y darlleniad o’r Hen Destament yn ystod y Prif Wasanaeth yn Nhymor y Pasg, dylid defnyddio’r darlleniad o’r Actau yn ddarlleniad y Testament Newydd.
Naill ai 
Actau 16. 9-15
Salm 67
Datguddiad 21. 10, 22 – 22.5
Ioan 14. 23-29 neu Ioan 5. 1-9
neu gyda darlleniad HD
Eseciel 37. 1-14
Salm 67
Actau 16. 9-15
Ioan 14. 23-29 neu Ioan 5. 1-9

Ail Wasanaeth (Testun nas dangosir)
Salmau 126; 127
Seffaneia 3. 14-20
Mathew 28. 1-10, 16-20

Trydydd Gwasanaeth (Testun nas dangosir)
Salm 40. 1-8
Genesis 1. 26-28, [29-31]
Colosiaid 3. 1-11

1984 (Testun nas dangosir)
Tudalen 140

Colect 71
Llyfr Gweddi 1984
Hollalluog a thragwyddol Dduw, yr wyt bob amser yn barotach i wrando na ni i weddïo, ac yn arfer rhoi mwy nag yr ydym yn ei ddeisyf na’i haeddu: tywallt arnom amlder dy drugaredd, gan faddau inni’r pethau y mae ein cydwybod yn eu hofni, a rhoi inni’r pethau daionus hynny nad ydym yn deilwng i’w gofyn, ond trwy haeddiannau a chyfryngdod dy Fab Iesu Grist ein Harglwydd.

Cyfoes
O Dduw ein hiachawdwr,
gwaredaist ni rhag galluoedd y tywyllwch
a’n dwyn i deyrnas dy Fab:
caniatâ iddo ef a’n galwodd ni’n ôl i fywyd trwy ei angau,
ein cyfodi i lawenydd tragwyddol
trwy ei bresenoldeb parhaus ynom ni;
trwy Iesu Grist dy Fab ein Harglwydd,
sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi
a’r Ysbryd Glân,
yn un Duw, yn awr ac am byth.

Ôl Gymun 72
O Dduw haelionus,
dy Fab Iesu Grist
sy’n rhoi dŵr y bywyd tragwyddol:
bydded i ni sychedu amdanat ti,
ffynnon bywyd a ffynhonnell daioni,
trwyddo ef sy’n fyw ac yn teyrnasu, yn awr a hyd byth.

Actau 16. 9-15
Ymddangosodd gweledigaeth i Paul un noson — gŵr o Facedonia yn sefyll ac yn ymbil arno a dweud, “Tyrd drosodd i Facedonia, a chymorth ni.” Pan gafodd ef y weledigaeth, rhoesom gynnig ar fynd i Facedonia ar ein hunion, gan gasglu mai Duw oedd wedi ein galw i gyhoeddi’r newydd da iddynt hwy.
Ac wedi hwylio o Troas, aethom ar union hynt i Samothrace, a thrannoeth i Neapolis, ac oddi yno i Philipi; dinas yw hon yn rhanbarth gyntaf Macedonia, ac y mae’n drefedigaeth Rufeinig. Buom yn treulio rhai dyddiau yn y ddinas hon. Ar y dydd Saboth aethom y tu allan i’r porth at lan afon, gan dybio fod yno le gweddi. Wedi eistedd, dechreusom lefaru wrth y gwragedd oedd wedi dod ynghyd. Ac yn gwrando yr oedd gwraig o’r enw Lydia, un oedd yn gwerthu porffor, o ddinas Thyatira, ac un oedd yn addoli Duw. Agorodd yr Arglwydd ei chalon hi i ddal ar y pethau yr oedd Paul yn eu dweud. Fe’i bedyddiwyd hi a’i theulu, ac yna deisyfodd arnom, gan ddweud, “Os ydych yn barnu fy mod yn credu yn yr Arglwydd, dewch i mewn ac arhoswch yn fy nhŷ.” A mynnodd ein cael yno.

Salm 67
Testun Beiblaidd
Bydded Duw yn drugarog wrthym a’n bendithio, bydded llewyrch ei wyneb arnom, Sela. er mwyn i’w ffyrdd fod yn wybyddus ar y ddaear, a’i waredigaeth ymysg yr holl genhedloedd. Bydded i’r bobloedd dy foli, O Dduw, bydded i’r holl bobloedd dy foli di.
Bydded i’r cenhedloedd lawenhau a gorfoleddu, oherwydd yr wyt ti’n barnu pobloedd yn gywir, ac yn arwain cenhedloedd ar y ddaear. Bydded i’r bobloedd dy foli, O Dduw, bydded i’r holl bobloedd dy foli di.
Rhoes y ddaear ei chnwd; Duw, ein Duw ni, a’n bendithiodd. Bendithiodd Duw ni; bydded holl gyrrau’r ddaear yn ei ofni.

Salmau Pwyntiedig
Siant sengl
Bydded Duw yn drugarog wrthym / a’n ben/dithio :
bydded / llewyrch • ei / wyneb / arnom,
Er mwyn i’w ffyrdd fod yn wybyddus / ar y / ddaear :
a’i waredigaeth y/mysg yr / holl gen/hedloedd.
Bydded i’r bobloedd dy / foli • O / Dduw :
bydded i’r holl / bobloedd • dy / foli / di.
Bydded i’r cenhedloedd lawenhau a / gorfo/leddu :
oherwydd yr wyt ti’n barnu pobloedd yn gywir •
ac yn arwain cen/hedloedd / ar y / ddaear.
Bydded i’r bobloedd dy / foli • O / Dduw :
bydded i’r holl / bobloedd • dy / foli / di.
Rhoes y / ddaear • ei / chnwd :
Duw, ein / Duw ni / a’n ben/dithiodd.
Bendithiodd / Duw – / ni :
bydded holl gyrrau’r / ddaear / yn ei / ofni.

Datguddiad 21. 10, 22 – 22.5
Ac aeth â mi ymaith yn yr Ysbryd i fynydd mawr ac uchel, a dangosodd imi’r ddinas sanctaidd, Jerwsalem, yn disgyn o’r nef oddi wrth Dduw.
A theml ni welais ynddi, oherwydd ei theml hi yw’r Arglwydd Dduw, yr Hollalluog, a’r Oen. Nid oes ar y ddinas angen na’r haul na’r lleuad i dywynnu arni, oherwydd gogoniant Duw sy’n ei goleuo, a’i lamp hi yw’r Oen. A bydd y cenhedloedd yn rhodio yn ei goleuni hi, a brenhinoedd y ddaear yn dwyn eu gogoniant i mewn iddi. Byth ni chaeir ei phyrth y dydd, ac ni bydd nos yno. A byddant yn dwyn i mewn iddi ogoniant ac anrhydedd y cenhedloedd. Ni chaiff dim halogedig, na neb sy’n ymddwyn yn ffiaidd neu’n gelwyddog, fynd i mewn iddi hi, neb ond y rhai sydd â’u henwau’n ysgrifenedig yn llyfr bywyd yr Oen.
Yna dangosodd yr angel imi afon dŵr y bywyd, yn ddisglair fel grisial, yn llifo allan o orsedd Duw a’r Oen, ar hyd canol heol y ddinas. Ar ddwy lan yr afon yr oedd pren y bywyd, yn dwyn deuddeg cnwd, gan roi pob cnwd yn ei fis; ac yr oedd dail y pren er iachâd y cenhedloedd. Ni bydd dim mwyach dan felltith. Yn y ddinas bydd gorsedd Duw a’r Oen, a’i weision yn ei wasanaethu; cânt weld ei wyneb, a bydd ei enw ar eu talcennau. Ni bydd nos mwyach, ac ni bydd arnynt angen na golau lamp na golau haul, oherwydd bydd yr Arglwydd Dduw yn eu goleuo, a byddant hwy’n teyrnasu byth bythoedd.

Ioan 14. 23-29 neu Ioan 5. 1-9
Ioan 14. 23-29
Atebodd Iesu ef: “Os yw rhywun yn fy ngharu, bydd yn cadw fy ngair i, a bydd fy Nhad yn ei garu, ac fe ddown ato a gwneud ein trigfa gydag ef. Nid yw’r sawl nad yw’n fy ngharu i yn cadw fy ngeiriau i. A’r gair hwn yr ydych chwi yn ei glywed, nid fy ngair i ydyw, ond gair y Tad a’m hanfonodd i.
“Yr wyf wedi dweud hyn wrthych tra wyf yn aros gyda chwi. Ond bydd yr Eiriolwr, yr Ysbryd Glân, a anfona’r Tad yn fy enw i, yn dysgu popeth ichwi, ac yn dwyn ar gof ichwi y cwbl a ddywedais i wrthych. Yr wyf yn gadael i chwi dangnefedd; yr wyf yn rhoi i chwi fy nhangnefedd i fy hun. Nid fel y mae’r byd yn rhoi yr wyf fi’n rhoi i chwi. Peidiwch â gadael i ddim gynhyrfu’ch calon, a pheidiwch ag ofni. Clywsoch beth a ddywedais i wrthych, ‘Yr wyf fi yn ymadael â chwi, ac fe ddof atoch chwi.’ Pe baech yn fy ngharu i, byddech yn llawenhau fy mod yn mynd at y Tad, oherwydd y mae’r Tad yn fwy na mi. Yr wyf fi wedi dweud wrthych yn awr, cyn i’r peth ddigwydd, er mwyn ichwi gredu pan ddigwydd.

Ioan 5. 1-9
Ar ôl hyn aeth Iesu i fyny i Jerwsalem i ddathlu un o wyliau’r Iddewon.
Y mae yn Jerwsalem, wrth Borth y Defaid, bwll a elwir Bethesda yn iaith yr Iddewon, a phum cyntedd colofnog yn arwain iddo. Yn y cynteddau hyn byddai tyrfa o gleifion yn gorwedd, yn ddeillion a chloffion a phobl wedi eu parlysu. [wedi eu parlysu, yn disgwyl cynnwrf yn y dŵr, oherwydd byddai angel yr Arglwydd o bryd i’w gilydd yn dod i lawr i’r pwll ac yn cynhyrfu’r dŵr, ac yna byddai’r cyntaf i fynd i mewn i’r pwll ar ôl i’r dŵr gael ei gynhyrfu yn cael ei iacháu o ba afiechyd bynnag oedd arno.] Yn eu plith yr oedd dyn a fu’n wael ers deunaw mlynedd ar hugain.
Joh 5:6 Pan welodd Iesu ef yn gorwedd yno, a deall ei fod fel hyn ers amser maith, gofynnodd iddo, “A wyt ti’n dymuno cael dy wella?” Atebodd y claf ef, “Syr, nid oes gennyf neb i’m gosod yn y pwll pan ddaw cynnwrf i’r dŵr, a thra byddaf fi ar fy ffordd bydd rhywun arall yn mynd i mewn o’m blaen i.” Meddai Iesu wrtho, “Cod, cymer dy fatras a cherdda.” Ac ar unwaith yr oedd y dyn wedi gwella, a chymerodd ei fatras a dechrau cerdded.
Yr oedd yn Saboth y dydd hwnnw.

Eseciel 37. 1-14
Daeth llaw yr ARGLWYDD arnaf, ac aeth â mi allan trwy ysbryd yr ARGLWYDD a’m gosod yng nghanol dyffryn a oedd yn llawn esgyrn. Aeth â mi’n ôl a blaen o’u hamgylch, a gwelais lawer iawn o esgyrn ar lawr y dyffryn, ac yr oeddent yn sychion iawn. Gofynnodd imi, “Fab dyn, a all yr esgyrn hyn fyw?” Atebais innau, “O Arglwydd DDUW, ti sy’n gwybod.” Dywedodd wrthyf, “Proffwyda wrth yr esgyrn hyn a dywed wrthynt, ‘Esgyrn sychion, clywch air yr ARGLWYDD. Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW wrth yr esgyrn hyn: Wele, fe roddaf fi anadl ynoch, a byddwch fyw. Rhoddaf ewynnau arnoch, paraf i gnawd ddod arnoch a rhoddaf groen drosoch; rhoddaf anadl ynoch, a byddwch fyw. Yna byddwch yn gwybod mai myfi yw’r ARGLWYDD.'”
Proffwydais fel y gorchmynnwyd imi. Ac fel yr oeddwn yn proffwydo daeth sŵn, a hefyd gynnwrf, a daeth yr esgyrn ynghyd, asgwrn at asgwrn. Edrychais, ac yr oedd gewynnau arnynt, a chnawd hefyd, ac yr oedd croen drostynt, ond nid oedd anadl ynddynt. Yna dywedodd wrthyf, “Proffwyda wrth yr anadl; proffwyda, fab dyn, a dywed wrth yr anadl, ‘Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW: O anadl, tyrd o’r pedwar gwynt, ac anadla ar y lladdedigion hyn, iddynt fyw.'” Proffwydais fel y gorchmynnwyd imi, a daeth anadl iddynt ac aethant yn fyw, a chodi ar eu traed yn fyddin gref iawn.
Yna dywedodd wrthyf, “Fab dyn, holl dŷ Israel yw’r esgyrn hyn. Y maent yn dweud, ‘Aeth ein hesgyrn yn sychion, darfu am ein gobaith, ac fe’n torrwyd ymaith.’ Felly, proffwyda wrthynt a dywed, ‘Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW: O fy mhobl, yr wyf am agor eich beddau a’ch codi ohonynt, ac fe af â chwi’n ôl i dir Israel. Yna, byddwch chwi fy mhobl yn gwybod mai myfi yw’r ARGLWYDD, pan agoraf eich beddau a’ch codi ohonynt. Rhoddaf fy ysbryd ynoch, a byddwch fyw, ac fe’ch gosodaf yn eich gwlad eich hunain. Yna byddwch yn gwybod mai myfi’r ARGLWYDD a lefarodd, ac mai myfi a’i gwnaeth, medd yr ARGLWYDD.'”

Documents:

Cedwir pob hawl. Ni ellir atgynhyrchu, na chadw ar system adfer, unrhyw  
ran o’r cyhoeddiad hwn, na’i drosglwyddo mewn unrhyw ddull na thrwy  
unrhyw gyfrwng, electronig, mecanyddol, llungopïo, recordio nac arall, heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw oddi wrth ddeiliad yr hawlfraint priodol, ac eithrio fel y caniateir isod. 
 
 
Atgynhyrchu: 
Gellir storio ac atgynhyrchu’r ddogfen hon i’w defnyddio’n ddi-dâl ar yr amod na werthir mo’r copïau, na chynhyrchir mwy na 500 copi a bod enw’r plwyf, y gadeirlan neu’r sefydliad yn ymddangos ar y clawr blaen neu ar y dudalen gyntaf neu fel pennawd neu droednodyn ar ddalen sengl. Dylid cynnwys y gydnabyddiaeth a ganlyn: 
Testun allan o Gair yr Arglwydd 2011 – yr Eglwys yng Nghymru 
Hawlfraint Cyhoeddiadau’r Eglwys yng Nghymru 2011. 
 
 
Gwybodaeth am ffynonellau: 
Colectau a Gweddïau Ôl-Gymun o’r llyfr Y Calendr Newydd a’r Colectau  
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2003 
ISBN – 1853115495 
 
Salmau Pwyntiedig o’r llyfr Gweddi Ddyddiol 
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2010 
ISBN – 9781853119347 
 
Defnyddiwyd a Salms trwy ganiatâd ddyfyniadau o’r Beibl Cymraeg Newydd a’r Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 Cymdeithas (Brydeinig a Thramor) y Beibl. Cedwir pob hawl.